Przetargi.pl
Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków w lokalu Wykonawcy dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 01-824 Warszawa, ul. Przybyszewskiego 80/82
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5689100 , fax. 022 8645952
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
  ul. Przybyszewskiego 80/82 80/82
  01-824 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5689100, fax. 022 8645952
  REGON: 01084385400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opsbielany.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków w lokalu Wykonawcy dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Całkowita szacunkowa wielkość zamówienia dla trzech rejonów łącznie wynosi: 150 790 posiłków z podziałem na 3 części odpowiadające poszczególnym rejonom Bielan: Rejon 1 - około 70 953 posiłków Rejon 2 - około 70 953 posiłków Rejon 3 - około 8 884 posiłków
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 13 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium na podstawie art.5.ust.1ustawy Pzp

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.opsbielany.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach