Przetargi.pl
Zakup i dostawa autobusu do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu ogłasza przetarg

 • Adres: 42-439 Żarnowiec, Krakowska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 326 449 080 , fax. 326 473 400
 • Data zamieszczenia: 2020-04-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu
  Krakowska 25
  42-439 Żarnowiec, woj. śląskie
  tel. 326 449 080, fax. 326 473 400
  REGON: 27357964600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka administracji rządowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa autobusu do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Autobus fabrycznie nowy, dopuszcza się 2019 rok produkcji oferowanego pojazdu. Pojazd musi spełniać wymagania:- polskich przepisów o Ruchu drogowym zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2020r., poz. 110 ze zm.) - autobus musi posiadać wszelkie niezbędne wymagane przepisami homologacje do Ruchu na terenie Polski i Unii Europejskiej na minimum 19 osoby+ kierowca, a także świadectwo homologacji dla (Autobus). Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania przepisów krajowych. Ilość miejsc pasażerskich siedzących: minimum 19 miejsc dla pasażerów + 1 miejsce dla kierowcy (min. 20 miejsc siedzących). UKŁAD JEZDNY: moc silnika: minimum: 170 KM, silnik spełniający normę Euro 6, skrzynia biegów: manualna lub automat, układ hamulcowy (ABS/ASR), mechanizm kierowniczy ze wspomaganiem, NADWOZIE: jednolity kolor nadwozia, podłoga antypoślizgowa, ogrzewanie postojowe, POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE: zestaw radiowy, lusterka zewnętrzne, klimatyzacja dla kierowcy i dla przedziału pasażerskiego - manualna lub climatronic, tablice „Uwaga dzieci” – 2 szt. z możliwością montażu, gaśnice min. 2 szt. proszkowe, WYMAGANIA OGÓLNE: gwarancja i rękojmia: - na cały pojazd: minimum 24 miesiące, - na powłokę lakierniczą: minimum 24 miesiące , - na perforację nadwozia: minimum 24 miesiące, - ubezpieczenie OC i AC na okres 12 miesięcy od daty zakupu, - komplet opon zimowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34121000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie w/w warunku. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta powinna się składać w szczególności z: a) Formularza ofertowego zgodnego z treścią Załącznika nr 1 do SIWZ wraz z załącznikiem do formularza ofertowego stanowiącego potwierdzenie spełnienia parametrów technicznych oferowanego autobusu. b) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania ( zwane Oświadczeniem) stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ. c) d) Zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia ( art.22a ust.2 ustawy) – jeżeli dotyczy e) Pełnomocnictwa ( jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach