Przetargi.pl
Dostawy artykułów higieny osobistej, chemii gospodarczej, środków czystości oraz innych artykułów pomagających w utrzymaniu czystości dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (powtórka)

SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku ogłasza przetarg

 • Adres: 44-201 Rybnik, ul. Gliwicka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 324 328 138 , fax. 324 328 169
 • Data zamieszczenia: 2020-04-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
  ul. Gliwicka 33
  44-201 Rybnik, woj. śląskie
  tel. 324 328 138, fax. 324 328 169
  REGON: 29293600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://psychiatria.com

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy artykułów higieny osobistej, chemii gospodarczej, środków czystości oraz innych artykułów pomagających w utrzymaniu czystości dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (powtórka)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawy artykułów higieny osobistej, chemii gospodarczej, środków czystości oraz innych artykułów pomagających w utrzymaniu czystości dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (powtórka). Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 części (pakietów) szczegółowo opisanych w Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w ramach ustalonego pakietu na poszczególne pozycje asortymentowe. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych przy zachowaniu parametrów, jakimi charakteryzuje się przedmiot zamówienia opisany przez Zamawiającego w SIWZ. Przedmiot zamówienia zaoferowany przez Wykonawców składających oferty równoważne musi mieć parametry nie gorsze niż wskazane w SIWZ. Wykonawcy, którzy powołują się na rozwiązania równoważne są zobowiązani wykazać, że oferowany przez nich przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz oferty sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ; 2) Formularz asortymentowo - cenowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ; 3) oświadczenie, o którym mowa w pkt. VIII.1. SIWZ, sporządzone i wypełnione według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ; 4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach