Przetargi.pl
USŁUGA SPORZĄDZANIA MIESZANIN DO ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza przetarg

 • Adres: 41-500 Chorzów, Strzelców Bytomskich
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 323 499 115 , fax. 322 413 952
 • Data zamieszczenia: 2020-04-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
  Strzelców Bytomskich 11
  41-500 Chorzów, woj. śląskie
  tel. 323 499 115, fax. 322 413 952
  REGON: 27150341000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zsm.com.pl/zamowienia-publiczne,0,2
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGA SPORZĄDZANIA MIESZANIN DO ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego dla noworodków, wcześniaków i dzieci wraz z przywozem gotowej mieszaniny w postaci worków dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Władysława Truchana 7 w ilości określonej w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w projekcie umowy oraz specyfikacji asortymentowo-cenowej (SAC).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85149000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 7.1 Wykonawcy składający ofertę zobowiązani są do wniesienia wadium w kwocie: 2 300,00 zł. 7.2 Wadium można wnosić w następujących formach; pieniądzu, poręczeniach i gwarancjach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (poręczenie kasy musi być zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 299). Dopuszczalne jest również złożenie wadium w więcej niż jednej formie. 7.3 Wadium w pieniądzu należy wnieść przed upływem terminu składania ofert przelewem na konto Zamawiającego: ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/ CHORZÓW nr konta 21 1050 1243 1000 0010 0009 7517 7.4 Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na nr postępowania: SP ZOZ ZSM/ZP/16/2020 - „Żywienie pozajelitowe - wadium”. 7.5 Za termin wniesienia wadium uważa się datę i godzinę wpłynięcia środków na konto Zamawiającego. 7.6 W przypadku innych niż pieniądz form wadium Wykonawca dostarcza gwarancję lub poręczenie w oryginale do Kasy Zespołu Szpitali Miejskich (może być listowne) przed upływem terminu składania ofert (dopuszcza się złożenie gwarancji lub poręczenia wraz z ofertą). 7.7 W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: - nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 UPZP, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, - termin obowiązywania gwarancji, - miejsce i termin zwrotu gwarancji. 7.8 Wniesione wadium musi zachować ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą, przy czym pierwszym dniem ważności zobowiązania jest dzień składania ofert. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 7.9 Zamawiający zwróci wadium, jeżeli wystąpi jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 UPZP. 7.10 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca: a) którego oferta została wybrana - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli dotyczy), - Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. b) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a UPZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 UPZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 UPZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 UPZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7.11 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a UPZP. 7.12 Oferta, która nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej formie i wysokości zostanie odrzucona.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustanawia warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 UPZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 UPZP – załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie oraz załącznik mają być złożone zgodnie z treścią załącznika nr 4 SIWZ. Zamawiający uzna żądanie za spełnione, kiedy Wykonawca w ciągu 3 dni przekaże Zamawiającemu oświadczenie (wraz z ewentualnymi dowodami) faksem lub e-mailem przy założeniu niezwłocznego przekazania pisemnego oryginału na adres Zamawiającego. Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. a) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. b) Wypełniony formularz ofertowy wg zał. nr 1 do SIWZ zawierający w szczególności informacje o cenie oferty, terminie dostawy (godzinie przewozu), terminie płatności, pełnych danych adresowych Wykonawcy. c) Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego – formularz ofertowy, pkt. 2 załącznika nr 1 do SIWZ (informacje dodatkowe część 12 oraz część 13 SIWZ) d) Wypełniony formularz SAC wg zał. nr 2 do SIWZ. e) Informacja o części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy wg pkt. 11 załącznika nr 1 do SIWZ – dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie którejkolwiek części zamówienia Podwykonawcom, w sytuacji gdy Wykonawca nie przekaże informacji w formularzu ofertowym Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia Podwykonawcy. f) Pełnomocnictwo lub upoważnienie – jeżeli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach