Przetargi.pl
Wykonywanie awaryjnych remontów sieci kanalizacji sanitarnej o ogólnospławnej

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 43-400 Cieszyn, ul. Słowicza
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 334 794 100 , fax. 334 794 113
 • Data zamieszczenia: 2020-04-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.
  ul. Słowicza 59
  43-400 Cieszyn, woj. śląskie
  tel. 334 794 100, fax. 334 794 113
  REGON: 24142378000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgk.cieszyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Cieszyn

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie awaryjnych remontów sieci kanalizacji sanitarnej o ogólnospławnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest niezwłoczne (po telefonicznym przekazaniu zlecenia) wykonanie awaryjnych remontów i robót budowlanych na wskazanych elementach lub częściach zewnętrznych sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej nadzorowanych przez zamawiającego. Rozpoczęcie wykonywania remontów powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od przekazania informacji wykonawcy o awarii – niezależnie od dnia tygodnia (np. w niedzielę). Roboty będą realizowane w całości sprzętem i pracownikami wykonawcy, z materiałów kupowanych przez wykonawcę i przy pełnym nadzorze wykonawcy obejmującym wszystkie elementy zarządu (np. obsługa geodezyjna, zajęcie pasa drogowego).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232410-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do ubiegania się o realizację niniejszego zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach (art. 45, ust. 6 ustawy): pieniądzu, gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310, 836 i 1572). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić tylko przelewem na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. w banku: ING Bank Śląski O/Cieszyn, nr 55 1050 1403 1000 0023 4673 1777 z dopiskiem „Wadium – awarie kanalizacja”. Wadium w pieniądzu uważa się za skutecznie wniesione, gdy środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy Spółki przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna (art. 45, ust. 6, pkt. 2-5 ustawy) w zależności od formy składania oferty (papierowo lub elektronicznie) należy złożyć jako: – w formie oryginału w Sekretariacie zamawiającego (Cieszyn, ul. Słowicza 59, pokój nr 6) najpóźniej do godziny składania ofert; do oferty należy dołączyć potwierdzoną przez wykonawcę kserokopię tego wadium wraz z potwierdzeniem przyjęcia tego dokumentu wadium w Sekretariacie zamawiającego. nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty; w przypadku wysłania oferty listem dostarczanym przez operatora pocztowego lub firmę kurierską oryginał wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna należy umieścić w odrębnej kopercie, aby Zamawiający przed otwarciem ofert mógł jednoznacznie stwierdzić wniesienie wadium w terminie wskazanym w SIWZ; lub – elektroniczny dokument wadialny w wydzielonym, odrębnym pliku (np. .pdf) jako załącznik do oferty – złożonej przez miniPortal Dokument wadialny nie może zawierać postanowień, iż wadium wygasa (przestaje obowiązywać) w przypadku zwrotu dokumentu w okresie jego obowiązywania, jak też innych sformułowań, które uniemożliwiają Zamawiającemu dochodzenie zapłaty sumy gwarancyjnej lub poręczenia. 4. Z treści wadium w formie poręczenia lub gwarancji musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta i podpisane ma być przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację (podpis czytelny i/lub imienna pieczątka). 5. Z treści poręczenia lub gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy. Jeżeli w tych dokumentach będą zapisy uniemożliwiające lub utrudniające natychmiastową realizację roszczeń zamawiającego, wadium zostanie odrzucone. 6. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej albo unieważnieniu postępowania, za wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu je zwrócono, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający określa termin wniesienia tego wadium. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa wart. 25a ust 1 ustawy, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami również jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (art. 46, ust. 5 ustawy).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca będzie musiał wykazać.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy. Zobowiązanie takie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach