Przetargi.pl
Odnowienie oznakowania poziomego na terenie miasta Będzina

Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina ogłasza przetarg

 • Adres: 42-500 Będzin, ul. 11 Listopada
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 267 92 38 , fax. 32 267 91 34
 • Data zamieszczenia: 2020-04-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina
  ul. 11 Listopada 20
  42-500 Będzin, woj. śląskie
  tel. 32 267 92 38, fax. 32 267 91 34
  REGON: 27625744600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bedzin.bip.info.pl/index.php?idmp=30&r=r

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odnowienie oznakowania poziomego na terenie miasta Będzina
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odnowienie oznakowania poziomego na terenie miasta Będzina, w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego w tym w szczególności wykonanie: - oznakowania poziomego cienkowarstwowego, - oznakowania poziomego grubowarstwowego, - likwidacji istniejącego oznakowania poziomego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ, a zakres robót określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót załącznik nr 7 do SIWZ. Wykonawca przyjmując do wykonania ww. roboty obowiązany jest wykonać je ze szczególną starannością i dbałością o interesy Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Przy wykonywaniu robót należy stosować wyłącznie wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach