Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Zakładu Utylizacji Odpadów MPGK Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 40-833 Katowice, ul. Obroki
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3587657, 3587645 , fax. 323 587 661
 • Data zamieszczenia: 2020-04-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  ul. Obroki 140
  40-833 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 3587657, 3587645, fax. 323 587 661
  REGON: 27013532800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpgk.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Zakładu Utylizacji Odpadów MPGK Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa sprzedaż (dostawa i dystrybucja) gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E do dwóch instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów należących do Zamawiającego, a zlokalizowanych w Katowicach przy ul. Hutniczej 8 na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów MPGK Sp. z o.o., w szacowanej ilości 4 871 568,00 kWh tj. 444 000 m3 (przy założonym współczynniku konwersji 10,972) w okresie 12 miesięcy, z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie dostaw nastąpi nie wcześniej niż po wygaśnięciu obecnie obowiązującej umowy kompleksowej na sprzedaż paliwa gazowego z obecnym dostawcą tj. firmą Elektrix S.A. Sp. z o.o., ul. Bukietowa 5 lok. U1, 02-650 Warszawa, obowiązującej do dnia 31.07.2020 r., szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ. UWAGA: Zamawiający planuje wnieść aportem do Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. zorganizowaną część przedsiębiorstwa, która obejmować będzie w/w dwie instalacje do termicznego przetwarzania odpadów. Planowany termin podpisania umowy przenoszącej własność instalacji: czerwiec-lipiec 2020 r. Przeniesienie prawa własności instalacji pociągać będzie za sobą zmianę podmiotową stron umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09120000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) Wadium może być wnoszone w formie: 1. pieniądza, 2. gwarancji bankowej, 3. gwarancji ubezpieczeniowej, 4. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 299). Wadium winno być wniesione na okres związania ofertą (co najmniej 30 dni od terminu składania ofert) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wadium wnoszone jest w pieniądzu środki muszą być na rachunku Zamawiającego przed terminem składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno być przekazane przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: w ING BANK ŚLĄSKI S.A Oddział Katowice o numerze: 30 1050 1214 1000 0007 0000 4336 z adnotacją „Wadium do przetargu nr PN/10/2020 – za datę złożenia wadium w tej formie przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Numer IBAN: PL30 1050 1214 1000 0007 0000 4336, „kod SWIFT: INGBPLPW”.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Aktualna koncesja, zezwolenie lub licencja, na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem (obrót gazem) lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień wydanych przez URE na obrót gazem ziemnym zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 10.04.1997 Prawo Energetyczne ( tj., Dz.U. 2019 poz. 755) 2.W przypadku Wykonawców będących właścicielem systemu dystrybucyjnego Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualną koncesję wydaną przez URE w zakresie dystrybucji gazu ziemnego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10.04.1997 Prawo Energetyczne (tj., Dz.U. 2019 poz. 755) 3.W przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał zawartą umowę lub promesę umowy z lokalnym dystrybutorem, na podstawie której będzie mógł prowadzić sprzedaż gazu ziemnego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego Operatora Systemu Dystrybucyjnego do Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach