Przetargi.pl
Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla lokalu mieszkalnego (pustostanu) nr 4a w budynku przy ul. Jana Sobieskiego 27 w Bielsku-Białej wraz uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń.

Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, Lipnicka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 499 06 02, , fax. 33 499 06 02; 499 06 11
 • Data zamieszczenia: 2020-04-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  Lipnicka 26
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 33 499 06 02, , fax. 33 499 06 02; 499 06 11
  REGON: 07001907700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla lokalu mieszkalnego (pustostanu) nr 4a w budynku przy ul. Jana Sobieskiego 27 w Bielsku-Białej wraz uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (zwanej dalej „dokumentacją”) dla lokalu mieszkalnego (pustostanu) nr 4a w budynku przy ul. Jana Sobieskiego 27 w Bielsku-Białej, obejmującej: 1) wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej, 2) dostosowanie przewodu kominowego, 3) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z dwufunkcyjnym kondensacyjnym piecem gazowym, zwanych dalej łącznie „instalacjami”, wraz z 4) uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń, zwanych dalej łącznie „przedmiotem zamówienia”, z uwzględnieniem wymagań określonych w opinii kominiarskiej nr 288B/2017 z dnia 06.05.2017r. stanowiącej załącznik nr 3 do Specyfikacji i na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do Specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71221000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w trybie procedury odwróconej, o której mowa w art. 24aa ustawy, w związku z czym oferta Wykonawcy powinna składać się z następujących dokumentów:1. Oferta powinna składać się z następujących dokumentów: 1) oferty sporządzonej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji, 2) kalkulacji ceny sporządzonej na formularzu ryczałtowej kalkulacji ceny, stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji, 3) oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu, sporządzonego na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do Specyfikacji (punkt I oświadczenia), 4) oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzonego na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do Specyfikacji (punkt I oświadczenia), 5) oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, sporządzonego na formularzu stanowiącym załącznik nr 10 do Specyfikacji, 6) wykazu części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do Specyfikacji, jeżeli na etapie składania oferty Wykonawca przewiduje powierzenie części podwykonawcom oraz dane identyfikujące podwykonawców, jeżeli są mu znane, 7) dokumentów potwierdzających: a) posiadanie przez projektantów, którymi Wykonawca dysponuje, uprawnień projektowych w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, b) przynależność projektantów do właściwych izb samorządu zawodowego, 8) odpisu z KRS / wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 9) oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictw osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 2. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum lub spółka cywilna) ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z uwzględnieniem wymogu odpowiedzialności solidarnej. W takich wypadkach każdy z członków konsorcjum (wspólników spółki cywilnej), indywidualnie składa dokumenty wymienione w ust.1 pkt 3, 4, 5 i 8. 3. Wykonawca, który powołuje się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, na zasoby innych podmiotów – podwykonawców, dla wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 (pkt II oświadczenia). 4. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu określonego w ust. 1 pkt 8, składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. § 2. Dokumenty dostępne Zamawiającemu w inny sposób. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy (dokumenty określone w ust. 1 pkt 3, 4 i 7) oraz w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy (dokument określony w ust. 1 pkt 8), jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 700 z późn. zm.). § 3. Uzupełnianie i wyjaśnianie dokumentów. 1. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 4 i 5 lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 2. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. § 3. Uzupełnianie i wyjaśnianie dokumentów. 1. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 4 i 5 lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 2. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. § 6. Forma dokumentów. Dokumenty określone: 1) w § 1 ust. 1 pkt 1 – 6 i pkt 9, 2) w § 4 ust. 1 składane są wyłącznie w formie pisemnej w oryginale, 3) w § 1 ust. 1 pkt 7 mogą być złożone w kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, 4) w § 1 ust. 1 pkt 8 składane są w formie, w jakiej zostały pobrane ze strony https://ems.ms.gov.pl lub https://prod.ceidg.gov.pl, bez konieczności potwierdzania za zgodność z oryginałem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach