Przetargi.pl
Wykonanie usługi koszenia trawy wraz z jej grabieniem w okresie wiosenno/letnim, grabienie liści w okresie jesienno/ zimowym oraz pielęgnacji żywopłotów.

Miejski Zakład Usług Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 41-200 Sosnowiec, Plonów
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 291 79 22
 • Data zamieszczenia: 2020-04-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Usług Komunalnych
  Plonów 22/I
  41-200 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 32 291 79 22
  REGON: 27681549000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuk.sosnowiec.pl/bip

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usługi koszenia trawy wraz z jej grabieniem w okresie wiosenno/letnim, grabienie liści w okresie jesienno/ zimowym oraz pielęgnacji żywopłotów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  DLA CZĘŚCI I: - KOSZENIE TRAWY 1) Koszenie obejmuje tereny parku im. W. Malczewskiej (35 000 m2), park im. W. Mazura (16 000 m2), skwer przy ulicy Wiejskiej (10 000 m2) oraz interwencyjnie inne tereny znajdujące się w mieście lecz nie przekraczające w całości 20 000 m2. 2) W zakres zadania wchodzi koszenie trawy, chwastów, wykoszenie samosiewów, a także każdorazowe wygrabienie skoszonej trawy w miejsce wybrane przez Zamawiającego w celu jej zebrania. Koszenie przerośniętej trawy i chwastów będzie odbywać się do wysokości ok. 5 cm od podłoża. 3)Koszenie będzie odbywać się zgodnie ze zleceniami (wykazami) w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania zlecenia. W przypadku gdy Wykonawca stwierdzi i logicznie uargumentuje, że na wykonanie zleconych prac potrzebuje więcej czasu niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o tym fakcie. Po otrzymaniu zgody od Zamawiającego termin wykonania prac może ulec wydłużeniu lecz nie może być on dłuższy niż 14 dni. 4)Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi po zgłoszeniu zakończenia prac zgodnie z załączonym wykazem powierzchni objętych koszeniem. 5)Udokumentowaniem zakończonych prac będzie protokół odebranych prac podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego. 6)Podczas koszenia w obrębie drzew i krzewów należy ze szczególną ostrożnością kierować sprzętem w taki sposób, by nie spowodować uszkodzeń pni drzew, koron drzew oraz krzewów. Każdorazowe zniszczenie pni drzew skutkować będzie koniecznością wykonania przez Wykonawcę obsadzeń rekompensujących. 7)Zleceniodawca we własnym zakresie dokona załadunku i wywozu zgrabionej trawy po skoszeniu. 8)Przedmiot umowy będzie realizowany od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 roku, albo do wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego. 9)Wykonawca ma obowiązek prowadzić roboty przy nieprzerwanym ruchu ulicznym z odpowiednim oznakowaniem, zabezpieczeniem miejsca prowadzenia robót i zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu na czas prowadzenia robót – zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, przepisami BHP w sposób ograniczającym do minimum utrudnienia w ruchu. 10)Przy realizacji powyższych prac np. w rejonie zaparkowanych samochodów wymaga się aby pojazdy osłaniane były płachtami, uniemożliwiającymi ich zabrudzenie bądź uszkodzenie. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 11)Zamawiający ma prawo wstrzymać prace, jeśli podczas wizji w terenie stwierdzi, że są one realizowane niezgodnie z warunkami umownymi. 12)Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. DLA CZĘŚCI II: - GRABIENIE LIŚCI WIOSENNE I JESIENNE 1)Grabienie obejmuje tereny parku im. W. Malczewskiej (35 000 m2), park im. W. Mazura (16 000 m2), skwer przy ulicy Wiejskiej (10 000 m2) oraz interwencyjnie inne tereny znajdujące się w mieście lecz nie przekraczające w całości 20 000 m2. 2)Zadaniem Wykonawcy jest wygrabienie opadających liści wraz z pozostałymi zanieczyszczeniami z trawników, skupin krzewów, żywopłotów, nasadzeń okrywowych, ze skarp i dna rowów., biomasa zostanie zgrabiona w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego. 3) Wywóz wygrabionych liści i zanieczyszczeń odbywać się będzie po poinformowaniu Zamawiającego o zakończeniu prac 4)Wykonanie usługi grabienia liści odbywać się będzie na zasadzie zgłoszenia pisemnego (wręczonego osobiście lub przesłanego mailem na adres Wykonawcy w godzinach pracy Zamawiającego). W zleceniu Zamawiający poda miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia i wymagany czas realizacji. Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć wykonywanie zleconych prac niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 2 dni od odebrania pisemnego zlecenia. W przypadku gdy Wykonawca stwierdzi i logicznie uargumentuje, iż na wykonanie zleconych prac potrzebuje więcej czasu, niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o tym fakcie. Po otrzymaniu zgody od Zamawiającego termin wykonania prac może ulec wydłużeniu lecz nie może być on dłuższy niż 14 dni. 5)Zlecenie prac interwencyjnych nie przekroczy jednorazowo 5 000 m2 na tydzień. 6)Udokumentowaniem zakończonych prac będzie protokół odebranych prac podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego. 7)Przedmiot umowy będzie realizowany od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 roku, albo do wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego. 8)Wykonawca winien zapewnić narzędzia do pracy we własnym zakresie. 9)Zleceniodawca we własnym zakresie dokona załadunku i wywozu zagrabionych liści. - GRABIENIE TRAWY PO KOSZENIU. 1)Grabienie obejmuje interwencyjnie tereny znajdujące się w mieście lecz nie przekraczające w całości 40 000 m2. 2)Wykonanie usługi grabienia trawy odbywać się będzie na zasadzie zgłoszenia pisemnego (wręczonego osobiście lub przesłanego mailem na adres Wykonawcy w godzinach pracy Zamawiającego). W zleceniu Zamawiający poda miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia i wymagany czas realizacji. Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć wykonywanie zleconych prac niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 2 dni od odebrania pisemnego zlecenia. W przypadku gdy Wykonawca stwierdzi i logicznie uargumentuje, iż na wykonanie zleconych prac potrzebuje więcej czasu, niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o tym fakcie. Po otrzymaniu zgody od Zamawiającego termin wykonania prac może ulec wydłużeniu lecz nie może być on dłuższy niż 14 dni. 3)Zlecenie prac interwencyjnych nie przekroczy jednorazowo 5 000 m2 na tydzień. 4)Udokumentowaniem zakończonych prac będzie protokół odebranych prac podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego. 5)Przedmiot umowy będzie realizowany od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 roku, albo do wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego. 6)Wykonawca winien zapewnić narzędzia do pracy we własnym zakresie. 7)Zleceniodawca we własnym zakresie dokona załadunku i wywozu zagrabionej trawy. DLA CZĘŚCI III - PIELĘGNACJA ŻYWOPŁOTÓW. 1) Pielęgnacja żywopłotów obejmuje tereny parku im. W. Malczewskiej, park im. W. Mazura, skwer przy ulicy Wiejskiej. 2) Powierzchnia krzewów przeznaczonych do pielęgnacji nie przekroczy 700 m2. 3) Poprzez pielęgnację żywopłotów rozumie się cięcie korygujące żywopłotu, obniżenie i zmniejszenie bryły żywopłotu z nadaniem i utrzymaniem prawidłowych kształtów i zagrabienie ściętych pędów i gałęzi. 4) Wykonanie usługi pielęgnacji żywopłotów odbywać się będzie na zasadzie zgłoszenia pisemnego (wręczonego osobiście lub przesłanego mailem na adres Wykonawcy w godzinach pracy Zamawiającego). W zleceniu Zamawiający poda miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia i wymagany czas realizacji. Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć wykonywanie zleconych prac niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 2 dni od odebrania pisemnego zlecenia. W przypadku gdy Wykonawca stwierdzi i logicznie uargumentuje, iż na wykonanie zleconych prac potrzebuje więcej czasu, niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o tym fakcie. Po otrzymaniu zgody od Zamawiającego termin wykonania prac może ulec wydłużeniu lecz nie może być on dłuższy niż 14 dni. 5) Udokumentowaniem zakończonych prac będzie protokół odebranych prac podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego. 6) Przedmiot umowy będzie realizowany od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 roku, albo do wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego. 7) Wykonawca winien zapewnić narzędzia do pracy we własnym zakresie. 8) Zleceniodawca we własnym zakresie dokona załadunku i wywozu zgrabionych pędów po cięciu żywopłotów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77311410-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej, spółdzielnie socjalne, inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych (art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm.), w szczególności: 1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2020, poz. 426), 2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. 2019, poz. 1482 z późn. zm.), u których: minimalny wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Wykonawcy wynosi co najmniej 50 % (art. 22 ust.2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 z późniejszymi zmianami).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Stosowne pełnomocnictwa, jeżeli dotycza Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach