Przetargi.pl
"Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2019 - Część nr 1, 3"

Urząd Gminy Kampinos ogłasza przetarg

 • Adres: 05085 Kampinos, ul. Niepokalanowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 725-00-40 , fax. 0-22 725-04-44
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Kampinos
  ul. Niepokalanowska 3
  05085 Kampinos, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 725-00-40, fax. 0-22 725-04-44
  REGON: 53639600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kampinos.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2019 - Część nr 1, 3"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb stołówki szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie zgodnie z wykazem zamieszczonym w załącznikach 6a, 6c. 2. Dostarczane wyroby: 1) Powinny spełniać odpowiednie wymogi jakościowe dla żywienia w warunkach żywienia zbiorowego, w tym spełniać warunki sanitarne ich pozyskiwania, produkcji, przetwarzania, magazynowania, transportu oraz sprzedaży bezpośredniej zgodnie z Polską Normą, dyrektywami i rozporządzeniami UE : Rozporządzeniami (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie higieny środków spożywczych (Dziennik Urzędowy UE, wydanie specjalne w języku polskim, rozdz. 13, tom 34, str. 319), Rozporządzeniami (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L. 139/55 z dnia 30 kwietnia 2004 roku), Rozporządzeniem (WE) Nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. L. 226/83 z 26 czerwca 2004 roku s. 22), Rozporządzenie (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 roku ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L. z dnia 1 lutego 2002 roku) oraz ustawą z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.2212) wraz z aktami wykonawczymi oraz ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U z 2018 r., poz. 1541 z późn. zm.). 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Nazwy własne podane w załącznikach 6a, 6c, (np. Płatki kukurydziane typu „Corn Flakes” ) zostały podane przez zamawiającego tylko przykładowo. Wykonawca może zaproponować produkt o innej nazwie pod warunkiem, że posiadać on będzie nie gorsze parametry oraz właściwości, co produkty podane przykładowo, tzn. spełniają ten sam poziom technologiczny, wydajnościowy, smakowy i jakościowy. W takim przypadku należy zaznaczyć jakiego produktu dotyczy oferta równoważna oraz dołączyć oświadczenia o równoważności wraz z opisem. 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części. Oferta częściowa musi obejmować wszystkie pozycje określone w danej grupie. Oferta częściowa musi obejmować minimum jedną z grup. 6. Wymogi dodatkowe: 1) Przedmiot zamówienia winien być dostarczony transportem, spełniającym wymogi prawa, jeżeli takowe istnieją - dowóz na koszt i ryzyko transportem dostawcy do miejsca wyznaczonego przez zamawiającego, tj. stołówki (magazynu) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie, przy ul. Szkolnej 5, 2) Wykonawca zabezpieczy należycie towar na czas przewozu (opakowania, pojemniki przystosowane do przewozu danego asortymentu) i ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę i jakość dostarczonego towaru. 3) Wymagania w zakresie opakowań – pojemniki plastikowe, z pokrywami, czyste, bez obcych zapachów, powinny być przeznaczone tylko do jednego asortymentu, elementy powinny być ułożone w opakowaniu w sposób niepowodujący deformacji i zapewniający estetyczny wygląd gotowego wyrobu. 4) forma płatności – przelew, 5) zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen w trakcie realizacji umowy. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego limitu ilościowego przedmiotu zamówienia bez prawa roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę, a w szczególności z tytułu niezrealizowania umowy do pełnej wartości. Wykonawcy przysługuje tylko zapłata za faktycznie dostarczoną ilość. 8. Zamawiający będzie składał zamówienia codziennie w formie pisemnego zapotrzebowania doręczonego dostawcy (osobie dostarczającej przedmiot zamówienia w imieniu Wykonawcy) lub e-mailowo. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie w każdy dzień tygodnia najpóźniej do godz. 8.00. W przypadku zamówień doraźnych, dokonywanych telefonicznie – w ciągu 5 godzin. 9. Jako datę realizacji dostawy rozumie się datę złożenia podpisu na dokumencie odbioru dostawy przez osobę upoważnioną do odbioru ze strony Zamawiającego. 10. Zamawiający będzie zamawiał u Wykonawcy wybrane artykuły żywnościowe w dni powszednie z wyłączeniem ferii świątecznych, wakacji letnich, zimowych i innych dni, w których stołówka szkolna nie podaje posiłków. 11. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem lub niewłaściwej jakości, bądź niedostarczenia zamówionego towaru w wymaganych godzinach a także nie dokonania jego wymiany na towar właściwy w przeciągu 24 godzin od daty zgłoszenia nieprawidłowości Zamawiający ma prawo dokonania zakupu zamówionego towaru w dowolnej jednostce handlowej. Koszty powstałe z tego tytułu obciążają Wykonawcę. 12. Faktury za zamówiony towar Wykonawca winien dostarczać wraz z towarem. W przypadku braku towaru o wymaganej przez Zamawiającego gramaturze dopuszcza się zaproponowanie przedmiotu zamówienia w opakowaniach o innych lecz zbliżonych wielkościach/gramaturach. W takim przypadku Wykonawca winien przeliczyć wartość opakowania do gramatury podanej/wymaganej przez Zamawiającego. 13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poprzez wyszczególnienie artykułów żywnościowych w ramach danego zadania określają odpowiednio załączniki nr 6a, 6c
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada: a) Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach