Przetargi.pl
Dostawa pasz dla bydła do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy ogłasza przetarg

 • Adres: 05-090 Raszyn, Falenty, Al. Hrabska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 628 37 63 , fax. 22 628 37 63
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
  Falenty, Al. Hrabska 3
  05-090 Raszyn, woj. mazowieckie
  tel. 22 628 37 63, fax. 22 628 37 63
  REGON: 14217334800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.itp.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut Naukowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pasz dla bydła do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa pasz dla bydła do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy 12 części Zmówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15710000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach