Przetargi.pl
Wykonanie badania pt.: Wpływ polityki spójności na rozwój obszarów wiejskich

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogłasza przetarg

 • Adres: 00-926 Warszawa, Wspólna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 273 71 50, , fax. 22 273 89 22
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
  Wspólna 2/4
  00-926 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 273 71 50, , fax. 22 273 89 22
  REGON: 14031558300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: miir.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie badania pt.: Wpływ polityki spójności na rozwój obszarów wiejskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania pt.: Wpływ polityki spójności na rozwój obszarów wiejskich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73110000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: 1. Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do SIWZ; 2. oświadczenia, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ; 3. pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik; 4. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego; 5. szczegółowy opis sposobu realizacji zamówienia sporządzony zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 1 do SIWZ, umożliwiający ocenę oferty w sposób opisany w pkt 12.4 SIWZ, zawierający w szczególności: a.opis kontekstu naukowo-badawczego badania wraz ze wskazaniem kwestii istotnych dla realizacji celów badania; b. opis koncepcji badania, odpowiadający celom i założeniom badania, zawierający opis proponowanych metod i narzędzi umożliwiających udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania badawcze , wraz z uzasadnieniem ich zastosowania. Możliwa propozycja i opis dodatkowych metod badawczych zaproponowanych przez Wykonawcę z uzasadnieniem celowości ich zastosowania, c. opis i uzasadnienie doboru struktury i wielkości prób badawczych do proponowanych narzędzi/metod/technik badawczych, d. propozycja pogłębienia i/lub rozszerzenia zakresu badania ukierunkowana na wykonanie przedmiotu badania (analizowanych zagadnień) w postaci propozycji dodatkowych pytań badawczych pogłębiających i/lub rozszerzających zakres badania, określony w części SOPZ „Sposób realizacji badania” (załącznik nr 1 do SIWZ). e. opis dostępności i zakresu danych potrzebnych do realizacji badania wraz z propozycją ich gromadzenia i przetwarzania w celu udzielenia odpowiedzi na każde z pytań badawczych oraz informacje o dodatkowych źródłach danych i informacji, których wykorzystanie będzie konieczne dla realizacji badania; f. opis wykonalności zaproponowanego sposobu realizacji badania w kontekście celów oraz zakresu badania poszczególnych pytań badawczych tj. opis działań, które zostaną podjęte w związku z realizacją celów i zakresu badania określonych w SOPZ, w także opis wykonalności zaproponowanego sposobu realizacji badania w kontekście dysponowanych zasobów (czasu, osób i danych); g. określenie potencjalnych obszarów ryzyka w realizacji badania wraz ze wskazaniem środka/ów ich minimalizacji oraz propozycja i opis instrumentów/narzędzi zapewniających uzyskanie rzetelnych informacji oraz zbierania jak najpełniejszego materiału badawczego umożliwiającego formułowanie obiektywnych i użytecznych wniosków. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach