Przetargi.pl
wykonanie robót budowlanych, określonych jako remont i modernizacja pomieszczenia przeznaczonego na pracownię digitalizacyjną w Zakładzie Lasów Naturalnych Instytutu Badawczego Leśnictwa mieszczącego się w Białowieży, przy ul. Park Dyrekcyjny 6

Instytut Badawczy Leśnictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 05-090 Raszyn, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 150 300 , fax. 227 200 397
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Badawczy Leśnictwa
  Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3
  05-090 Raszyn, woj. mazowieckie
  tel. 227 150 300, fax. 227 200 397
  REGON: 11583200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ibles.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie robót budowlanych, określonych jako remont i modernizacja pomieszczenia przeznaczonego na pracownię digitalizacyjną w Zakładzie Lasów Naturalnych Instytutu Badawczego Leśnictwa mieszczącego się w Białowieży, przy ul. Park Dyrekcyjny 6
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, określonych jako remont i modernizacja pomieszczenia przeznaczonego na pracownię digitalizacyjną w Zakładzie Lasów Naturalnych Instytutu Badawczego Leśnictwa mieszczącego się przy ul. Park Dyrekcyjny 6 , 17-230 Białowieża, w ramach projektu pn. „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)” finansowanego w ramach poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości 1 300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych). Szczegóły dotyczące sposobu wniesienia wadium Zamawiający określił w SIWZ ZP39-199001 dostępnej na stronie www.ibles.pl
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi posiadać wszelkie kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca składa wszystkie niezbędne dokumenty jakie Zamawiający określił w SIWZ ZP39-199001 dostępnej na stronie www.ibles.pl

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach