Przetargi.pl
Dostawa i montaż mebli biurowych i laboratoryjnych

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 00701 Warszawa, ul. Czerniakowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 613 46 19, 623 36 98 , fax. 22 623 36 93
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Czerniakowska 16
  00701 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 613 46 19, 623 36 98, fax. 22 623 36 93
  REGON: 1804600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ciop.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowy Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż mebli biurowych i laboratoryjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli wraz z montażem do pomieszczeń biurowych i laboratoryjnych w budynku „A” CIOP – PIB przy ul. Czerniakowskiej 16 w Warszawie. Zamówienie składa się z dwóch części: Część 1 zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych wraz z wyposażeniem uzupełniającym do pom. nr 608 i 609. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Część 2 zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli laboratoryjnych w pom. nr 601c ÷607. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. Dostarczone meble muszą być fabrycznie nowe, wykonane zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, gotowe do użytku oraz ustawione w pomieszczeniach, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby oferowane meble były objęte co najmniej 60 miesięcznym okresem gwarancji obejmującej wszelkie wady konstrukcyjne i materiałowe, a także wady w funkcjonowaniu i możliwości regulacji dostarczonych mebli. Meble mają być przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynku biurowo-laboratoryjnym o charakterze obiektu użyteczności publicznej. Konstrukcja ma być wykonana staranie z dużą dbałością o szczegóły, z materiałów wysokiej jakości. Zamawiający wymaga aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wszystkie wymagania odpowiednich dokumentów normatywnych potwierdzających jakość i bezpieczeństwo użytkowania oraz wymaga, aby Wykonawca posiadał dla oferowanego przedmiotu zamówienia certyfikaty i atesty (w tym atest potwierdzający klasę higieniczności E1 płyty, z której wykonane są meble oraz zaświadczenie potwierdzające, w odniesieniu do blatów biurek i stołów, że właściwości użytkowe materiału gwarantują klasę ścieralności 3A, zgodnie z normą PN-EN 14322:2017-06). Certyfikaty, atesty powinny być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Dokumenty te Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem – na każde żądanie Zamawiającego. W dokumentacji opisującej szczegółowo przedmiot zamówienie zamieszczono zdjęcia i rysunki poglądowe w celu zobrazowania walorów wizualnych i estetycznych koniecznych do osiągnięcia przez Wykonawcę, stanowią one wzór wymagań Zamawiającego. Do każdej kategorii elementów wyposażenia (przedmiotu zamówienia) należy przedstawić minimum jedną, osobną kartę katalogową (formatu min. A4), na której będzie przedstawione oferowane wyposażenie. Karta katalogowa musi zawierać nazwę wyposażenia, nazwę producenta wyposażenia, rysunek lub zdjęcie proponowanego wyposażenia (rozmiar zdjęcia pozwalający dostrzec szczegóły – optymalnie rozmiar zdjęcia to A4), wymiary oraz szczegóły techniczne wyposażenia, posiadane certyfikaty i atesty pozwalające zweryfikować, czy zaproponowany mebel spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ. Zamawiający wymaga wykonania mebli z płyt wiórowych o gęstości minimum 620kg/m3. Zamawiający zakłada następującą kolorystykę mebli: Część 1 – białe, Część 2 – jasnoszare stelaże i korpusy szafek, szare lub inne pastelowe fronty. Ostateczna kolorystyka mebli zamówienia dla blatów, stołów, biurek i szaf zostanie wybrana na podstawie próbników dostarczonych przez wybranego Wykonawcę. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi wzorniki kolorów i materiałów przewidzianych do wykonania mebli. Wybór koloru nastąpi w uzgodnieniu z Zamawiającym na bazie fabrycznego wzornika Wykonawcy. W przypadku mebli laboratoryjnych stanową one elementy stanowisk laboratoryjnych i będą kompletowane, zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 2 do SIWZ. Korpusy mebli mają być skręcane. Zamawiający dopuszcza dostawę mebli montowanych w siedzibie Zamawiającego, z wyjątkiem dostawy stołów i szaf stalowych. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich odpadów i nieczystości będących efektem dostaw i prac związanych z instalowaniem mebli i wyposażenia w ich miejscach docelowych. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania obmiarów pomieszczeń w celu dostosowania wymiarów poszczególnych mebli do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń. Wykonawca wybrany w niniejszym postępowaniu zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji zamówienia dokonać wizji lokalnej pomieszczeń, w których ma znajdować się wyposażenie i przeprowadzić we własnym zakresie niezbędne pomiary, szczególnie dla potrzeb transportu mebli o dużych wymiarach. Szczegóły dotyczące terminu i sposobu odbycia wizji lokalnej zostaną omówione po podpisaniu umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach