Przetargi.pl
Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wiśniewo

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 06521 Wiśniewo,
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 236 557 024 , fax. 236 557 227
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  06521 Wiśniewo, woj. mazowieckie
  tel. 236 557 024, fax. 236 557 227
  REGON: 55053900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wisniewo.bazagmin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wiśniewo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wiśniewo, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, w okresie od dnia 16.04.2019 r. do dnia 15.04.2020 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca, spełni warunek, jeżeli: - posiada aktualny wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wiśniewo w zakresie kategorii odpadów objętych zamówieniem; - posiada zezwolenie na transport odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) w zakresie kategorii odpadów objętych zamówieniem, - posiada ważny wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) prowadzonego przez marszałka województwa lub Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, do czasu utworzenia ww. rejestru przez marszałka województwa, zgodnie z art. 235 ust. 2 ustawy o odpadach

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach