Przetargi.pl
Zakup i dostawa 30szt. fabrycznie nowych rowerów dla Gminy Pomiechówek w ramach tworzenia wypożyczalni rowerów gminnych - realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego tytuł projektu Aktywnie nad Wkrą - rozwój turystyki w Gminie Pomiechówek.

Gmina Pomiechówek ogłasza przetarg

 • Adres: 05-180 Pomiechówek, ul. Szkolna 1A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7652724 , fax. 22 765-27-10
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pomiechówek
  ul. Szkolna 1A 1A
  05-180 Pomiechówek, woj. mazowieckie
  tel. 22 7652724, fax. 22 765-27-10
  REGON: 00054659000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pomiechowek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa 30szt. fabrycznie nowych rowerów dla Gminy Pomiechówek w ramach tworzenia wypożyczalni rowerów gminnych - realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego tytuł projektu Aktywnie nad Wkrą - rozwój turystyki w Gminie Pomiechówek.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 30szt. fabrycznie nowych rowerów w ramach tworzenia wypożyczalni rowerów gminnych. Dostarczone rowery muszą posiadać wyposażenie dodatkowe zgodne z wymogami określonymi w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Dostarczone rowery muszą być fabrycznie nowe, odporne na zniszczenie i z ograniczoną ilością elementów regulowanych i odkręcanych. Wykonawca zobowiązany będzie do zamontowania na rowerze sworzni do elektrozamka w sposób trwały zgodnie z projektem przedłożonym do akceptacji Zamawiającego oraz dostarczenia takiej samej ilości kompatybilnych elektrozamków z zamontowanymi sworzniami. Wykonawca zobowiązany jest do zaprezentowania Zamawiającemu wzorcowego pod względem budowy i wyposażenia roweru, który będzie używany w systemie w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy w celu jego akceptacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 344300000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pomiechowek.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach