Przetargi.pl
Naprawy poziomu 4 utrzymania 16 przyczep wózków motorowych typu PWM-10

Metro Warszawskie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 02-798 Warszawa, ul. Wilczy Dół 5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6554670 , fax. 022 6433997, 6554679
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Metro Warszawskie Sp. z o.o.
  ul. Wilczy Dół 5 5
  02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6554670, fax. 022 6433997, 6554679
  REGON: 01531459200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.metro.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naprawy poziomu 4 utrzymania 16 przyczep wózków motorowych typu PWM-10
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie napraw poziomu 4 utrzymania (naprawa rewizyjna) w 16 przyczepach wózka motorowego typu PWM-10 eksploatowanych w Metrze Warszawskim Sp. z o.o.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 502220007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 84 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przed złożeniem oferty wniesie wadium na okres związania ofertą w wysokości: 2.120,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące sto dwadzieścia 00/100). Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które w terminie do dnia 25.09.2014 r. do godz. 12.00 znajdzie się na koncie Metra Warszawskiego Sp. z o.o. Bank Pekao S.A. nr 61 1240 6003 1111 0000 4947 4518. Wadium może też być wnoszone w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.) składanych w oryginale przed złożeniem oferty, w siedzibie Metra Warszawskiego Sp. z o.o., bud. 3A w pok. 311 w dziale finansowym w godz. 10.00 - 15.00 w terminie do dnia 25.09.2014 r. W przypadku składania wadium w formie gwarancji lub poręczenia, powinna ona być co najmniej gwarancją lub poręczeniem nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie oraz powinna zostać sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem w tym zgodnie z przepisami Pzp. Zamawiający zwraca, zatrzymuje oraz żąda ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.metro.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach