Przetargi.pl
Budowa publicznej przychodni zdrowia z częścią szkoleniową wraz z parkingiem naziemnym przy ul. Begonii 10 w Warszawie

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawer ogłasza przetarg

 • Adres: 04-564 Warszawa, ul. Strusia 4/8
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 590 09 23 , fax. 22 812 07 96
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawer
  ul. Strusia 4/8 4/8
  04-564 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 590 09 23, fax. 22 812 07 96
  REGON: 01307618300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa publicznej przychodni zdrowia z częścią szkoleniową wraz z parkingiem naziemnym przy ul. Begonii 10 w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia budowa wolnostojącego budynku publicznej przychodni zdrowia o dwóch kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczonego, krytego płaskim stropodachem, wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem przyłączy. Wysokość budynku od poziomu terenu do najwyżej położonej krawędzi ściany attykowej wynosi 9.00 m. Podstawowe dane dot. budynku przychodni: Powierzchnia zabudowy 491,1m2 Powierzchnia netto budynku 884,1 m2 Powierzchnia użytkowa podstawowa 379,40 m2 Powierzchnia użytkowa pomocnicza 278,82 m2 Kubatura 3.891 m3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452151008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 270 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 50.000 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zoz-wawer.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach