Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowych pojemników plastikowych czterokołowych na odpady komunalne stałe

Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 05-200 Wołomin, ul. Łukasiewicza 4
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7762360 , fax. 22 7762360
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Łukasiewicza 4 4
  05-200 Wołomin, woj. mazowieckie
  tel. 22 7762360, fax. 22 7762360
  REGON: 14634872100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzo-wolomin.bip.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka gminna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowych pojemników plastikowych czterokołowych na odpady komunalne stałe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pojemników plastikowych czterokołowych na odpady komunalne stałe V- 1100 l z klapą w szacowanej ilości 30 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 349284806
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzo-wolomin.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach