Przetargi.pl
Zakup energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do zasilania (ze stacji transformatorowej CZWARTACY) oświetlenia przy drodze nr 79 na odcinku od granic z miastem Jaworzno do wjazdów i zjazdów na DK- 1 w Sosnowcu - część 2

Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 41-200 Sosnowiec, al. Zwycięstwa 20
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2960600 , fax. (032) 296 06 05
 • Data zamieszczenia: 2009-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta
  al. Zwycięstwa 20 20
  41-200 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 032 2960600, fax. (032) 296 06 05
  REGON: 00051588500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.sosnowiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do zasilania (ze stacji transformatorowej CZWARTACY) oświetlenia przy drodze nr 79 na odcinku od granic z miastem Jaworzno do wjazdów i zjazdów na DK- 1 w Sosnowcu - część 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do zasilania (ze stacji transformatorowej CZWARTACY) oświetlenia przy drodze nr 79 na odcinku od granic z miastem Jaworzno do wjazdów i zjazdów na DK-1 w Sosnowcu. Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 4.05.2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Moc zamówiona wynosi 27 kW. Planowane całkowite zużycie energii w okresie 24 miesięcy określono do 236.520 kWh - taryfa C12b
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 653100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają niżej określone warunki: 1.1.spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, 1.2.posiadają aktualną koncesję na sprzedaż energii elektrycznej, 1.3. posiadają zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającym na terenie Gminy Sosnowiec. Stwierdzenie spełniania warunków - udziału w postępowaniu (formalnych) i zdolności do wykonania zamówienia (merytorycznych) - wymaganych od Wykonawców będzie dokonane w oparciu o złożone wraz z ofertą: oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz potwierdzające (spełnienie tych warunków) dokumenty - według formuły: spełnia - nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków (formalnych) i zdolności do wykonania zamówienia (merytorycznych) Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył oświadczenia: - że nie podlega wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy oraz - że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w sekcji III.2) niniejszej ogłoszenia i potwierdził ich treść niżej wymienionymi dokumentami: 1. Aktualnym odpisem z właściwego rejestru albo aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Aktualnymi (ą): 2.1.zaświadczeniami właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającymi odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeniami, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionymi nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2.2. informacją z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 9 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt. 1.2. niniejszego ogłoszenia należy przedłożyć kopię aktualnej koncesji na sprzedaż energii elektrycznej. 4.Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt 1.3. niniejszego ogłoszenia należy przedłożyć oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu zawartej ważnej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającym na terenie Gminy Sosnowiec. 5. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.sosnowiec.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach