Przetargi.pl
Kompleksowa usługa polegająca na sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej

Urząd Skarbowy w Będzinie ogłasza przetarg

 • Adres: 42-500 Będzin, ul. I Armii Wojska Polskiego 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 7627781 , fax. 032 7627706
 • Data zamieszczenia: 2014-04-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Skarbowy w Będzinie
  ul. I Armii Wojska Polskiego 1 1
  42-500 Będzin, woj. śląskie
  tel. 032 7627781, fax. 032 7627706
  REGON: 27050689400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa usługa polegająca na sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kompleksowa usługa polegająca na sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej do obiektu Urzędu Skarbowego w Będzinie na okres od 01.05.2014r. do 31.07.2014r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 653100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.isnet.katowice.pl/us/bedzin.htm
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach