Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji dla kamer monitoringu wizyjnego miasta oraz kamer monitoringu wjazdów do miasta.

Urząd Miejski ogłasza przetarg

 • Adres: 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 33
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6181500, 6181586 , fax. 032 6181501
 • Data zamieszczenia: 2014-11-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski
  ul. Grunwaldzka 33 33
  43-600 Jaworzno, woj. śląskie
  tel. 032 6181500, 6181586, fax. 032 6181501
  REGON: 00064940400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jaworzno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji dla kamer monitoringu wizyjnego miasta oraz kamer monitoringu wjazdów do miasta.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji dla kamer monitoringu wizyjnego miasta oraz kamer monitoringu wjazdów do miasta.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 653100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.jaworzno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach