Przetargi.pl
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg

 • Adres: 86-200 Chełmno, ul. Nad Groblą
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 566 864 933 , fax. 566 864 933
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
  ul. Nad Groblą 2
  86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 566 864 933, fax. 566 864 933
  REGON: 87032721000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.chelmno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowy Zakład Budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem przetargu jest: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie” – sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie określonych w Załączniku nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 2) Zamówienie obejmuje wykaz wszystkich punktów odbioru energii elektrycznej wyszczególnionych w załączniku Nr 3 do SIWZ. 3) Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. 4) Szacunkowa ilość dostarczanej energii (+/- 10%) w okresie dostawy 1663920 kWh, w tym energia rozliczana: a. w strefie 1 szczyt przedpołudniowy dla grupy B23, 272000 kWh b. w strefie 2 szczyt popołudniowy dla grupy B23, 198000 kWh c. w strefie 3 reszta doby dla grupy B23, 1145000 kWh d. w strefie 1 szczytowej dla grupy C12a, 14699 kWh e. w strefie 2 pozaszczytowej dla grupy C12a, 34221 kWh 5) Moc umowna dla wszystkich punktów odbioru wynosi łącznie 540,5 kW (w sezonie letnim obniżona do 490,5 kW). 6) Szczegółowe informacje dot. postępowania zamieszczone są w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 6000,00 zł (PLN) Słownie: sześć tysięcy złotych PLN.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną, przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ważną w okresie wykonywania umowy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć w ofercie: 1) wypełniony druk OFERTA, stanowiący załącznik nr 1 do siwz. 2) oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków, o których mowa w rozdziale VII SIWZ, wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do SIWZ; 3) dowód wpłaty wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach