Przetargi.pl
Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych niezabudowanych, będących w Zasobie KOWR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – 14 zadań

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-039 Bydgoszcz, Hetmańska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (52) 525-08-55, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy
  Hetmańska 38
  85-039 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. (52) 525-08-55, , fax. -
  REGON: 36784953800027
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.kowr.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Agencja wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych niezabudowanych, będących w Zasobie KOWR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – 14 zadań
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie KOWR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części – 14 zadań. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 3. Każde zadanie stanowi osobną część, której wykonanie będzie stanowiło ofertę częściową. 4. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na wycenę obejmującą od 1 do 5 zadań. Złożenie oferty na więcej niż 5 zadań - części zamówienia skutkować będzie jej odrzuceniem (art. 89 ust. 1 p. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych). 5. Zamawiający zastrzega, że przy podpisywaniu umów nie będzie przekazywał rzeczoznawcom wypisów, map ewidencyjnych oraz zaświadczenia z planu lub studium. 6. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do każdego operatu aktualne wypisy z rejestru gruntów, kopie map ewidencyjnych oraz protokoły z badania aktualnego przeznaczenia nieruchomości w planie lub studium. 7. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71319000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów załączając do oferty w szczególności zobowiązanie tych podmiotów. 2. Z dokumentu, o którym mowa w pkt. 1 musi wynikać: • zakres udostępnianych zasobów, • sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, • zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, • czy podmiot na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje usługi, których wskazania dotyczą. 3. Zamawiający oceniać będzie czy udostępnione przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz będzie badał czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, w zakresie określonym w SIWZ. 4. Zamawiający zastrzega, że zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy Pzp w odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, tylko w sytuacji jeśli podmioty te będą realizowały przedmiotową usługę

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach