Przetargi.pl
WYKONANIA POMIARÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I ODGROMOWYCH W KOMPLEKSACH 12 WOG

12 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Okólna
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 43 35 40, , fax. 261 43 36 60
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Okólna 37
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 261 43 35 40, , fax. 261 43 36 60
  REGON: 34090172500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http:// www.12wog.wp.mil.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIA POMIARÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I ODGROMOWYCH W KOMPLEKSACH 12 WOG
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: wykonaniu pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych w kompleksach 12 WOG. 2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę zgodnie z: 2.1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (dalej jako STW i OR) - Załącznik nr 1 do SIWZ; 2.2. Przedmiarami (Załączniki nr 2.1 – 2.3 do SIWZ); 2.3. Projektem umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ). 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i dzieli zamówienie na dwie części: 3.1. Część nr 1 Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych w kompleksach wojskowych Garnizonu Toruń w tym obiekty położone w: 3.1.1. Chorągiewce i Kijewie, 3.1.2. na terenie strzelnic: Sypka i Jawor, 3.1.3. w Ciechocinku (Cerkiew wraz z obiektami przynależnymi), 3.1.4. we Włocławku (WKU); 3.2. Część nr 2 Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych w kompleksach wojskowych Garnizonu Inowrocław w tym położone w: 3.2.1. w Sławęcinku, 3.2.2. w Łojewie, 3.2.3. w Słońsku, 3.2.4. we Więcławicach, 3.2.5. w Latkowie. 4. Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualną legalizację mierników pomiarowych zgodnie z ustawą z dnia 11.05.2001 r. Prawo o miarach (DZ.U. 2019 poz. 541 z późn. zm.). 5. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zamówienia przyjmuje się jako kosztorysowe, a wysokość wynagrodzenia będzie ustalona na podstawie złożonej przez niego oferty. Sposób obliczenia ceny ofertowej na podstawie zestawienia planowanych do wykonania prac został podany w Rozdziale XII niniejszego SIWZ. 6. Wspólny Słownik Zamówienia CPV: 45317000-2. 7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 9. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45317000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na poszczególne części zamówienia w wysokości: 1.1. Dla części nr 1 - 1 900,00 PLN; 1.2. Dla części nr 2 - 1 400,00 PLN.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach