Przetargi.pl
USŁUGA WYKONANIA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH

11 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-915 Bydgoszcz, ul. Gdańska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 411 361 , fax. 261 411 313
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Gdańska 147
  85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 261 411 361, fax. 261 411 313
  REGON: 34126041200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.11wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojskowa Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGA WYKONANIA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem umowy jest wykonanie oraz dostawa materiałów przeznaczonych na „promocję jednostek i instytucji wojskowych resoru obrony narodowej”, w ilościach i rodzaju określonym w opisach przedmiotu zamówienia. 2.Warunki wykonania zamówienia zawarto w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 22, opisach przedmiotu zamówienia, stanowiących załączniki od nr 1-19, wizualizacji materiałów promocyjnych, stanowiącej załącznik nr 20, opisie sposobu uzgadniania projektów, stanowiącym załącznik nr 21 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy i SIWZ. 4.Przedmiot umowy obejmuje: zaprojektowanie, akceptację projektów, wykonanie oraz dostawę materiałów. 5.Poprzez „zaprojektowanie” Zamawiający rozumie wykonanie czynności polegających m.in. na stworzeniu wizualizacji materiałów w wersji elektronicznej poprzez naniesienie wzorów, kolorów, w widocznym miejscu, zgodnie z techniką dostosowaną do danego typu materiału (np. nadruk, grawer) i uzyskanie akceptacji Zamawiającego. 6.Szczegółowe zapisy dotyczące sposoby uzgadniania projektów reguluje załącznik nr 21 do SIWZ. 7.Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 1 - 19 do SIWZ. 8.Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy, muszą być dopuszczone do obrotu w Polsce, posiadać wymagane przepisami prawa atesty oraz certyfikaty. 9.Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia pojawią się ewentualnie wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych. Oferowane materiały i urządzenia muszą być równoważne funkcjonalnie i jakościowo tym podanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art.30 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych). 10.Wykonawca zapewnia Zamawiającemu stałą kolorystykę, wzornictwo wykonanych materiałów oraz gwarantuje wysoką jakość, trwałość i estetykę dostarczonego przedmiotu umowy. 11.Zamawiający w dniu zawarcia umowy przekaże Wykonawcy wszelkie materiały (wzory, treści informacyjne), na podstawie których Wykonawca zaprojektuje i wykona przedmiot umowy. 12.Wykonawca dostarczy materiały fabrycznie nowe wolne od wad i niepochodzące z ekspozycji, witryn sklepowych, nie noszący śladów eksploatacji, spełniający parametry określone w załącznikach nr 1 - 19 oraz w przedmiotowym SIWZ. 13.Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, wykonujących czynności określone w załączniku nr 7 do umowy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, o ile mieszczą się one w zakresie definicji stosunku pracy określonego w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy. 14.Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 22 do SIWZ. 15.Cena jednostkowa materiału nie może przekroczyć 200 zł brutto zgodnie z Decyzją Nr 33/MON Ministra Obrany Narodowej z dnia 5 marca 2019 roku w spawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej § 24. 16. Wartość, o której mowa w ust. 15 nie dotyczy Części nr 14,15,16 – załącznik nr 14,15,16 do SIWZ. 17.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilościowej materiałów w zakresie zmniejszenia ilości w poszczególnych pozycjach każdego asortymentu w granicach do 15 %, informując o tym fakcie Wykonawcę przed podpisaniem umowy. 18.Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Realizacja prawa opcji polegać będzie na zwiększeniu do 50% wartości zamówienia podstawowego, w sytuacji wyczerpania kwoty, przeznaczonej na realizację zamówienia podstawowego o której mowa w § 6 ust. 1 umowy, której projekt stanowi załącznik nr 22 do SIWZ. 19.Chęć skorzystania z prawa opcji nie będzie wymagać zawarcia aneksu do nn. umowy, odbywać się będzie w oparciu o skierowane do Wykonawcy w formie pisemnej zgłoszenie oraz poprzez formularze zamówienia. 20.Prawo opcji, o którym mowa w ust. 18. realizowane będzie na następujących zasadach: a)prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe; b)ceny jednostkowe świadczonych usług w ramach prawa opcji będą takie same jak zamówienia podstawowego; 21.Zamawiający zastrzega sobie, iż część zamówienia, określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Wykonanie opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak wykonania zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 22.Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania w całości przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawcy nie będzie przysługiwać roszczenie z tego tytułu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79342200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: warunek ten zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach