Przetargi.pl
„Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Izbicko i jej jednostek organizacyjnych”

Gmina Izbicko ogłasza przetarg

 • Adres: 47-180 Izbicko, ul. Powstańców Śląskich
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-77 461 72 21 , fax. 0-77 463 12 54
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Izbicko
  ul. Powstańców Śląskich 12
  47-180 Izbicko, woj. opolskie
  tel. 0-77 461 72 21, fax. 0-77 463 12 54
  REGON: 53296100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.izbicko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Izbicko i jej jednostek organizacyjnych”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiot zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Izbicko i jej jednostek organizacyjnych. 2. Wspólny Słownik zamówień (CPV): 09310000-5 Elektryczność. 3. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej stanowi II część SIWZ. 4. Zakup będzie się odbywać na postawie umowy sprzedaży z Wykonawcą. 5. Usługi dystrybucji będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD). 6. Do obowiązków Wykonawcy należy m. in.: 1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia oraz przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie zamówienia. 2) Spełnienie innych wymagań określonych w istotnych postanowieniach umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 7. Podstawowe informacje: Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 48 Całkowita moc umowna [kW] 620,3 Grupa taryfowa wg OSD Wg wykazu stanowiącego SIWZ cz. II Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy [MWh] 427 Informacja o dotychczasowych zmianach sprzedawcy W poz. 1-48 kolejna Informacja o umowach obecnie obowiązujących Zamawiającego W poz. 1-24 umowa ważna do 31.12.2020 r. Sposób wypowiedzenia umów zakupu energii. W poz. 1-48 umowa nie wymaga wypowiedzenia Informacja o zmianach ceny w okresie trwania umowy Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny jednostkowej netto podczas trwania umowy, poza zmianami ogólnie obowiązujących przepisów prawa Informacja o udostępnieniu danych o punktach poboru energii Zamawiający udostępni wszystkie posiadane dane niezbędne w procedurze zmiany sprzedawcy w arkuszu Excel. Zamawiający podaje parametry dystrybucyjne, dane adresowe i oznaczenia punktów poboru energii zgodnie z danymi zawartymi w umowach dystrybucyjnych zweryfikowanymi w ostatniej fakturze za świadczenie przez OSD usługi dystrybucji energii elektrycznej. Informacja o udziałach Zamawiającego w akcjach promocyjnych lub lojalnościowych Zamawiający nie podpisywał aneksów dotyczących programów lojalnościowych i promocyjnych Informacja o prawie dysponowania obiektami i dostosowaniu do TPA Zamawiający ma prawo do swobodnego zarządzania obiektami w których znajdują się upr. Wszystkie ppe są dostosowane do TPA. Informacja o udzieleniu Wykonawcy pełnomocnictwa Pełnomocnictwo i jego zakres jest integralną częścią umowy i stanowi do niej załącznik nr 3. Sposób rozliczania Nabywca jest płatnikiem należności. OSD dostarcza faktury rozliczeniowe w okresach dwumiesięcznych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wystawienia faktur szacunkowych. Ilość umów jakie zawrze Wykonawca z Zamawiającym w ramach tego postępowania 1 Informacja o sposobie zawarcia umowy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy w ramach wymiany korespondencji drogą poczty tradycyjnej lub kurierskiej Informacja o sposobie dostarczania faktur Wykonawca dostarczy na adres Nabywcy lub odbiorców wskazane w załączniku nr 2 do umowy. 8. W związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego zużycia energii elektrycznej objętej przedmiotem zamówienia. Z tego powodu Zamawiający przedstawił przewidywalną ilość zużycia energii elektrycznej. Zamawiający przewiduje, iż rzeczywista ilość zużycia energii elektrycznej może ulec zmianie, tj. zwiększeniu bądź zmniejszeniu przy zachowaniu zaoferowanych cen jednostkowych. Tym samym opisane prognozowane zużycie energii elektrycznej nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej wysokości. 9. Informacja na temat możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia Podwykonawcom: a) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. b) W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom. c) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w niniejszej SIWZ (art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Zamawiający powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia. d) Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na dostawy następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. e) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. f) Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie niniejszego zamówienia. 10. Wymagania stawiane Wykonawcy: a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. b) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. c) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. d) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania niniejszego zamówienia. e) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu niniejszego zamówienia. 11. Wymagania dot. zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia na podstawie umowy o pracę - Zamawiający nie stawia wymagań. Wymagania organizacyjne - Zamawiający nie stawia wymagań. 12. Wymagania dot. gwarancji - Zamawiający nie stawia wymagań. 13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 16. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 17. Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp). 18. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 19. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 20. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego Wykonawców. 21. Zamawiający w okresie obowiązywania umowy nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp. 22. Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania jednakowej ceny dla wszystkich punktów poboru energii elektrycznej. 1) Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja SA, na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2020 .833 ) zwanej dalej „Prawem energetycznym". 2) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi lub z u działem Podwykonawców. 3) Rozliczenia za dostarczoną energię elektryczną dokonywane będą na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę w terminach stosowanych przez OSD wg ceny jednostkowej netto zawartej w ofercie. 4) W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: a) sprzedaży energii elektrycznej z zastrzeżeniem, że sprzedaż energii elektrycznej rozpocznie się w chwili przyjęcia umowy do realizacji przez OSD, b) przeniesienia na Zamawiającego własności energii elektrycznej, c) prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającej poprawność rozliczeń, d) nieodpłatnego udzielania informacji w sprawie aktualnych cen oraz zasad rozliczeń, e) przyjmowania wniosków i reklamacji, f) przekazywania istotnych informacji dotyczących realizacji umowy, g) rozliczenia za dostarczoną energię elektryczną odbywać się będą na podstawie wskazań zainstalowanych układów pomiarowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ważną w okresie wykonywania zamówienia lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży kserokopię koncesji lub równoważnego dokumentu obowiązującego na terenie Unii Europejskiej potwierdzonego za zgodność z oryginałem. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa ten z Wykonawców składający ofertę wspólną, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację prac objętych uprawnieniem.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - załącznik nr 7 do oferty. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o których mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. formularz ofertowy, pełnomocnictwo- jeżeli dotyczy, zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów - jeżeli dotyczy, załączniki do siwz

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach