Przetargi.pl
Usługa ubezpieczenia Gminy Korfantów oraz podległych jednostek organizacyjnych

Gmina Korfantów ogłasza przetarg

 • Adres: 48-317 Korfantów, ul. Rynek
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4343820 w. 44 , fax. 774 343 817
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Korfantów
  ul. Rynek 4
  48-317 Korfantów, woj. opolskie
  tel. 077 4343820 w. 44, fax. 774 343 817
  REGON: 53840300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.korfantow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa ubezpieczenia Gminy Korfantów oraz podległych jednostek organizacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie dotyczy następujących rodzajów ubezpieczeń: CZĘŚĆ PIERWSZA Nazwa: Ubezpieczenie mienia i OC 1) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia 2) Ubezpieczenie mienia od mienia od wszystkich ryzyk, w tym od kradzieży z włamaniem i rabunku 3) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk CZĘŚĆ DRUGA Nazwa: Ubezpieczenie NNW 1) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych – ZAKRES I 2) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych – ZAKRES II
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w zakresie co najmniej tożsamym z przedmiotem zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach