Przetargi.pl
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury

Gmina Pruchnik ogłasza przetarg

 • Adres: 37-560 Pruchnik, ul. Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 166236113 , fax. 166236130
 • Data zamieszczenia: 2019-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pruchnik
  ul. Rynek 1
  37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie
  tel. 166236113, fax. 166236130
  REGON: 65090042400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruchnik.bip.info.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury”. 2.Szczegółowe informacje o punktach poboru energii, ich danych technicznych, grupach taryfowych oraz szacowanym zużyciu rocznym energii, znajdują się w załączniku nr 7 do SIWZ. 3.Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi ok. 1 462 932 kWh i ma charakter jedynie orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Ilość pobrana przez zamawiającego energii elektrycznej ustalana będzie w oparciu o bezpośrednie odczyty wskazań układów pomiarowo - rozliczeniowych. 4.Ewentualna zmiana przewidywanego szacunkowego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii według cen określonych w kosztorysie ofertowym. 5.Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez zamawiającego przewidywanej ilości energii. 12.Ze względu na charakter zamówienia – DOSTAWY art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp nie ma zastosowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja przetargowa i jej załączniki, z którą potencjalny Wykonawca winien się zapoznać.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wadium należy wnieść w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. Nie wniesienie wadium do upływu wyznaczonego terminu (oznaczonego datą i godziną, o których mowa w Rozdziale XIV punkt 1 SIWZ) skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b UPZP. 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach: a)w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w: Bank Polska Kasa Opieki S.A I Oddział w Jarosławiu nr 48 1240 2571 1111 0010 4450 7605. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu rozumie się, gdy w wyznaczonym terminie, tj. do upływu terminu składania ofert (oznaczonego datą i godziną), nastąpi uznanie kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego. b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240ze zm.); 3.W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby np. w tytule przelewu podać znak sprawy postępowania i wyraźnie oznaczyć wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku, gdy wadium jest wnoszone przez pełnomocnika/pośrednika. 4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia: 1)dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, 2)gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich. 3)Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz należy złożyć przed upływem terminu składania ofert (oznaczonych datą i godziną) w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Pruchniku ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik, KASA (I piętro - pokój nr 27) lub dołączyć do oferty (w taki sposób aby jego zwrot przez zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np. umieszczony w oprawie foliowej), co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 5.W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1)zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia – Gminy Pruchnik) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 8, bez potwierdzania tych okoliczności, 2)termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 6.Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli nie wniesie on wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy. 7.Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy posiadający aktualnie obowiązującą koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10-04-1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U z 2019 r., poz. 755 ze zm.). W przypadku składania oferty wspólnej, ww. warunek muszą spełniać wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną, którzy w ramach realizacji zamówienia wykonywać będą czynności wymagające posiadania ww. uprawnień.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca:1.1. Nie podlega wykluczeniu – sporządzony wg. Załącznika nr 3 do SIWZ,1.2. Spełnia warunki udziału w postępowaniu – sporządzony wg. Załącznika nr 4 do SIWZ. 2.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3.Oświadczenie, o którym mowa w dziale VI pkt 2 SIWZ, dotyczy jedynie więzi z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 4.Jeśli w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożona zostanie tylko jedna oferta w ramach niniejszego postępowania, oświadczenie, o którym mowa w dziale VI pkt 2 SIWZ nie jest dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia postępowania. 9.Oprócz oświadczeń stanowiących wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: 9.1Wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTY zawierający w szczególności cenę ofertową za przedmiot zamówienia oraz wykaz dotyczący podwykonawstwa sporządzonego wg załącznika nr 1 do SIWZ; 9.2Wypełniony i podpisany KOSZTORYS OFERTOWY sporządzony wg załącznika nr 2 do SIWZ; 9.3Zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów; 9.4Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 9.5 Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 570 ze zm.), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 9.6W przypadku ustanowienia pełnomocnika do podpisywania oferty winno być dołączone pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty. 10. Ponadto Wykonawca przedkłada oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, z zastrzeżeniem zapisów działu VI pkt 2 SIWZ. UWAGA: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacje z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 UPZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach