Przetargi.pl
Dostawę energii cieplnej do budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie oraz budynku Bazy transportowej w Krośnie przy ul. Sikorskiego 17 w okresie od 1 sierpnia 2024 r. do 31 lipca 2027 r

Powiat Krośnieński ogłasza przetarg

 • Adres: 38-400 Krosno, Bieszczadzka 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134375713
 • Data zamieszczenia: 2024-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Krośnieński
  Bieszczadzka 1
  38-400 Krosno, woj. podkarpackie
  tel. 134375713
  REGON: 6842377932
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.krosno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę energii cieplnej do budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie oraz budynku Bazy transportowej w Krośnie przy ul. Sikorskiego 17 w okresie od 1 sierpnia 2024 r. do 31 lipca 2027 r
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa energii cieplnej do budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie oraz budynku Bazy transportowej przy ul. Sikorskiego 172. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień częściowych :I część zamówienia – dostawa energii cieplnej dla budynku Starostwa Powiatowegow Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno.II część zamówienia - dostawa energii cieplnej dla budynku Bazy transportowej w Krośnie przy ul. Sikorskiego 17, 38- 400 Krosno.3. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):09300000-2Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa4. Termin wykonania zamówienia do dnia 31 lipca 2027 r.5. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zawarte są w załączniku nr 1.6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunkówO udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 112 ustawy Prawo zamówień publicznych , a w szczególności:a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym t.j.:- Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:- Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:- Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;d) zdolności technicznej lub zawodowej:e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.Ocena spełniania warunków zostanie dokonana wg formuły ,, spełnia – nie spełnia” na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 8, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach