Przetargi.pl
zakup energii elektrycznej dla Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.

"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 62300 Września, ul. Słowackiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 614 370 537 , fax. 614 379 730
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o.
  ul. Słowackiego 2
  62300 Września, woj. wielkopolskie
  tel. 614 370 537, fax. 614 379 730
  REGON: 30070614000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalwrzesnia.home.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zakup energii elektrycznej dla Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest zakupu energii elektrycznej czynnej w taryfie B21 dla 2 punktów poboru w łącznej ilości 1800,00 MWh, w okresie od 01.07.2018r. do 30.06.2019r. – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ 2) Wykonawca zobowiązuje się do złożenia w OSD, w imieniu Zamawiającego, zgłoszenia o zawarciu umowy na sprzedaż energii elektrycznej. 3) Termin płatności należności za usługę - 30 dni od dostarczenia faktury VAT za każdy miesiąc wykonanej usługi. 4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Tomie III IDW
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca - posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. - posiada obowiązującą co najmniej od dnia złożenia oferty do końca wykonywania przedmiotu zamówienia umowę generalną dystrybucji z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego do którego przyłączone są obiekty Zamawiającego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach