Przetargi.pl
Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę pomostu modułowego na kąpielisku miejskim w Obornikach

Gmina Oborniki ogłasza przetarg

 • Adres: 64600 Oborniki, Piłsudskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 6559100 , fax. 061 6559101
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Oborniki
  Piłsudskiego 76
  64600 Oborniki, woj. wielkopolskie
  tel. 61 6559100, fax. 061 6559101
  REGON: 631258804
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.oborniki.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę pomostu modułowego na kąpielisku miejskim w Obornikach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia polega na budowie pomostu modułowego na kąpielisku miejskim w Obornikach. 2. Pomost drewniany na pływakach będzie uzupełnieniem obecnego terenu i będzie jednym z elementów podnoszących atrakcyjność istniejącego obiektu wodnego. Pomost ma być przystania dla surfingowców, miejscem bezpiecznego wykonywania skoków do wody oraz ciągiem spacerowym. 3. Projektowany pomost pływający przeznaczony do cumowania małych jednostek pływających (surfing), spacerów. Przymocowany do brzegu trapem z podestem komunikacyjnym. 4. Podstawowe parametry: a) pomost główny w kształcie litery T – 14 m x 3 m = 42,00 m2, 22 m x 3 m = 66,00 m2 b) trap – 3 mx 3 m = 9 m2, c) płyta cumująca – 3 m x 3 m = 9 m2. 5. Konstrukcja: a) konstrukcja drewniana, sosnowa, impregnowana ciśnieniowo, ryflowana o grubości 32 mm, b) element wypornościowy – pływaki czarne PE 656 z wypełnieniem styropianowym, c) okucia - stalowe, ocynkowane ogniowo. 6. Elementy podstawowe: a) pomost główny 22,00 m x 3,00 m z barierką, b) pomost komunikacyjny 14,00 m x 3,00 m z barierką, c) trap bez barierki 3,00 m x 3,00 m, d) odpory drewniane z okuciami, e) barierki (słupki ze stali nierdzewnej z rozwieszoną lina 80 m), f) drabinka – 1 szt. g) kotwice martwe 300 kg – 12 szt. h) łączniki trapów – 1 szt. i) łańcuch fi 8 – 100 m, j) łańcuch fi 12 – 100 m, k) tuleje łańcuchowe – 4 szt. l) legary, m) dyliny, n) postument ze sprzętem ratunkowym (koło ratunkowe, bosak, lina), o) płyta betonowa na skarpie do cumowania pomostu. 7. Zejście do pomostu pływającego zlokalizowane jest w obrębie skarpy brzegowej i stanowi łącznik do trapu zejściowego na pomost komunikacyjny. Ścieżka o długości 25 m i szerokości 3 m wykonana z kamienia łamanego od 0-32 do istniejącego placu betonowego. 8. Wykonawca w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia winien wykonać i zamontować na terenie realizowanej inwestycji tablicę informacyjną. Szczegółowe informacje i wytyczne dotyczące tablicy znajdują się na stronie internetowej: https://mgm.gov.pl/pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/informacja-i-promocja-po-ryby-2014-2020/ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie formułuje wymagań w zakresie niniejszego warunku udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz innych dokumentów składanych przez wykonawcę do oferty: 1) Formularz ofertowy (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 IDW). 2) Kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiar robót zamawiającego, który stanowi załącznik Opisu Przedmiotu Zamówienia (Część II SIWZ) - zgodny w zakresie przedmiotu robót oraz obmiarów podanych w przedmiarze robót. Tabela kosztorysu ofertowego winna odpowiadać tabeli przedmiaru robót tj. powinna zawierać wszystkie pozycje przedmiarowe (bez możliwości ich pomijania). Dla każdej pozycji kosztorysu należy podać m.in. nazwę/opis pozycji, jednostkę miary, ilość jednostek miary, cenę jednostkową, wartość pozycji. Jeżeli w wyniku dokonanej przez wykonawcę analizy dokumentacji projektowej uzna ilość robót określoną w przedmiarze robót za niewłaściwą, to zmiany ilości robót wykonawca może dochodzić w ramach procedury pytań, zgodnie z art. 38 ustawy Pzp. 3) (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy reprezentant wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa). 2. Oświadczenie przekazywane przez wykonawcę w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacji z otwarcia ofert): 1) Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 IDW).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach