Przetargi.pl
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru "Uzdrowisko Rymanów" Spółka Akcyjna.

"Uzdrowisko Rymanów" Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 38-481 Rymanów-Zdrój, ul. Zdrojowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4357401, 4357765 , fax. 134 357 475
 • Data zamieszczenia: 2019-11-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "Uzdrowisko Rymanów" Spółka Akcyjna
  ul. Zdrojowa 48
  38-481 Rymanów-Zdrój, woj. podkarpackie
  tel. 013 4357401, 4357765, fax. 134 357 475
  REGON: 87205900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.uzdrowisko-rymanow.com.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka akcyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru "Uzdrowisko Rymanów" Spółka Akcyjna.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Uzdrowisko Rymanów Spółka Akcyjna. 2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej na potrzeby Uzdrowisko Rymanów Spółka Akcyjna. Zestawienie punktów odbioru wyszczególniono w załączniku Nr 1 do umowy ( umowa stanowi zał. Nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia). 3. Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do 28 punktów poboru energii. 4. Usługi dystrybucji świadczone są na podstawie odrębnej umowy zawartej z PGE Dystrybucja S.A. na czas nieokreślony. 5. Odrębną umowę na świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej posiada Zamawiający. 6. Szacunkowa ilość dostarczanej energii (+/- 2%) w okresie objętym zamówieniem (12 miesięcy) wynosi: UZDROWISKO RYMANÓW SPÓŁKA AKCYJNA TARYFA Łączne zużycie kWh w danej taryfie C11 448 089 C21 1 341 728 G11 2 761 C12a 79 533 RAZEM 1 872 111 kwh 7. Przewidywane zużycie energii elektrycznej dla każdego PPE w okresie 12 miesięcy (kWh) wskazano w załączniku Nr 1 do umowy ( umowa stanowi zał. Nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.) 8. Ewentualna zmiana (wzrost lub spadek) planowanego zużycia nie będzie skutkował dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen określonych w dokumentacji przetargowej. 9. Moc umowna, warunki jej zmiany oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej określone są każdorazowo w poszczególnych umowach o świadczenie usług dystrybucji zawartych pomiędzy Zamawiającym a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dalej określanego jako OSD. 10. Wykonawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach umów. Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez Zamawiającego na podstawie standardowego profilu zużycia o mocy umownej. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione winny zostać w cenie energii elektrycznej. Zamawiający oświadcza, że wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem handlowym z umów, w tym zgłaszanie grafików handlowych do OSD, przechodzą na Wykonawcę. 11. Energia elektryczna kupowana na podstawie umowy zużywana będzie na potrzeby odbiorcy końcowego, co oznacza, że Zamawiający nie jest przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne. Standardy jakości obsługi klienta zostały określone w obowiązujących przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu przysługuje prawo bonifikaty wg stawek określonych w § 42 Rozporządzenia ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną ( tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1200) lub w każdym później wydanym akcie prawnym dotyczącym jakościowych standardów obsługi. 12. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energią elektryczną – 28. 13. Termin płatności faktur wynosi 21 dni od daty wystawienia faktury Zamawiającemu. 14. Obiekty Zamawiającego do których będzie dostarczana energia elektryczna są przyłączone do sieci PGE Dystrybucja S.A. 15. Zamawiający w chwili obecnej posiada umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartą na czas określony na wszystkie PPE biorące udział w niniejszym postępowaniu zawartą do dnia 31.12.2018 r. 16. Wyłoniony Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zobowiązany będzie przedłożyć aktualną na dzień złożenia koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie obrotu energią elektryczną zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017r., poz. 220)- w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć w dniu składania ofert: Każdy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty, aktualne na dzień składania ofert: 1) Wypełniony formularz OFERTY – stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) OŚWIADCZENIA stanowiące Załączniki nr 2 i 3 do SIWZ UWAGA! W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, OŚWIADCZENIA składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. 2. Dotyczy przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej* oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – wg Załącznika Nr 5 do SIWZ. *Grupa kapitałowa – struktura łącząca, której elementami są samodzielne prawnie podmioty gospodarcze w postaci spółek kapitałowych. W przypadku struktur tego rodzaju relacje podporządkowania mają charakter kapitałowy, tzn. wynikają z posiadania przez podmiot nadrzędny udziałów lub akcji w podmiotach podporządkowanych. W grupie kapitałowej wyróżnia się: spółkę dominującą (spółkę-matkę) i spółki zależne, które są kontrolowane przez spółkę dominującą (spółki-córki). Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej (dot. odpowiednio US i ZUS) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów wymienionych wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, że wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może się zwrócić do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. Poleganie na potencjale innych podmiotów Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania; 2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia; 3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów; 4) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie; 5) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego żądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 7. Forma składanych dokumentów 1) Oświadczenia, składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 2) Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa wyżej, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 3) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 4) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 5) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii żądanych dokumentów innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 6) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 7) W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach