Przetargi.pl
Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Grupy Zakupowej Gminy Starogard Gdański

Gmina Starogard Gdański ogłasza przetarg

 • Adres: 83-200 Starogard Gdański, ul. Sikorskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (058) 562 50 67 , fax. (058) 562 46 41
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Starogard Gdański
  ul. Sikorskiego 9
  83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie
  tel. (058) 562 50 67, fax. (058) 562 46 41
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugstarogard.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Grupy Zakupowej Gminy Starogard Gdański
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla potrzeb Grupy Zakupowej Gminy Starogard Gdański w łącznej szacowanej wielkości (w okresie obowiązywania Umowy) 1100.000 kWh (+/- 20%) w grupie taryfowej: a) Cxx – 1000 000 kWh (1,0 GWh ) b) Bxx – 100 000 kWh (0,1 GWh)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Dla wykazania spełniania warunku wymagane jest posiadanie aktualnie obowiązującej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach