Przetargi.pl
Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu oraz oprogramowania serwerowego

Zarząd Komunikacji Miejskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 81-244 Gdynia, ul. Zakręt do Oksywia
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 233 312 , fax. 586 233 022
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Komunikacji Miejskiej
  ul. Zakręt do Oksywia 10
  81-244 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 586 233 312, fax. 586 233 022
  REGON: 19060628700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zkmgdynia.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu oraz oprogramowania serwerowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu oraz oprogramowania serwerowego, w tym: 1. 1 x Macierz spełniająca parametry wskazane w Zał. nr 1 do SIWZ, w pkt. 1; 2. 2 x Serwer spełniający parametry wskazane w Zał. nr 1 do SIWZ, w pkt. 2; 3. 2 x Przełącznik spełniający parametry wskazane Zał. nr 1 do SIWZ, w pkt. 3; 4. 1 x UPS spełniający parametry wskazane Zał. nr 1 do SIWZ, w pkt. 4; 5. Prace związane z dostawą, instalacją i konfiguracją sprzętu oraz oprogramowania, spełniające parametry wskazane Zał. nr 1 do SIWZ, w pkt. 5 i pkt. 6.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30230000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 7 400,00 złotych (słownie: siedem tysięcy czterysta 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz „Zestawienie granicznych parametrów techniczno-użytkowych” (zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach