Przetargi.pl
Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Kochanowskiego 20A w Gdańsku.

Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy ogłasza przetarg

 • Adres: 80-254 Gdańsk, Partyzantów
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 3201032, 3200220, 3023282, , fax. 583 458 235
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy
  Partyzantów 74
  80-254 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 3201032, 3200220, 3023282, , fax. 583 458 235
  REGON: 19281776900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nieruchomoscigda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowy Zakład Budżetowy- zarządzanie nieruchomościami

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Kochanowskiego 20A w Gdańsku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Kochanowskiego 20A w Gdańsku. 2. Zakres robót obejmuje między innymi: a) roboty ogólnobudowlane tj. ­ roboty rozbiórkowe ( w tym piece kaflowe), ­ roboty demontażowe, ­ odgrzybienie elementów drewnianych, ­ roboty tynkarskie, ­ roboty murarskie, ­ roboty posadzkarskie, ­ wykonanie ścianek działowych, ­ wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian i podłóg, ­ wykonanie posadzek, ­ montaż stolarki okiennej, ­ montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, b) roboty sanitarne tj. ­ wymiana/remont instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej, ­ remont instalacji gazowej, ­ montaż kratek wentylacyjnych, ­ montaż wkładu kominowego, ­ wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem grzejników, c) roboty elektryczne tj. ­ wymiana/remont instalacji elektrycznej, d) wykonanie ekspertyzy kominiarskiej dla wyremontowanego mieszkania po zakończeniu prac, e) wykonanie szkicu inwentaryzacyjnego dla wyremontowanego mieszkania. f) ogrzanie i osuszenie lokalu podczas wykonywania prac remontowych. Szczegółowy zakres robót dla poszczególnych lokali mieszkalnych określony jest w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarach. Uwaga ! Minimalne parametry techniczne stolarki okiennej i drzwiowej z drewna oraz stolarki okiennej z PCV określone są w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w części VII punkt 2.4 i 2.4.1. pt. „Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Stolarka drzwiowa i okienna”- załącznik nr 1 do SIWZ. Stolarka drzwiowa winna spełniać minimalne warunki określone w obowiązujących polskich przepisach. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: 1). Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 1 do SIWZ. 2). Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instalacje wodociągowe z tworzyw sztucznych - załącznik nr 2 do SIWZ. 3). Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instalacje kanalizacyjne z rur z tworzyw sztucznych - załącznik nr 3 do SIWZ. 4). Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty instalacyjne gazowe - załącznik nr 4 do SIWZ. 5). Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instalowanie centralnego ogrzewania wodnego - załącznik nr 5 do SIWZ. 6). Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych. Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych. Roboty w zakresie montażu opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej - załącznik nr 6 do SIWZ. 7). Przedmiar - remont lokalu mieszkalnego, Gdańsk ul. Kochanowskiego 20A m 3 BOM-8. Branża ogólnobudowlana – załącznik nr 7 do SIWZ. 8). Przedmiar - remont lokalu mieszkalnego, Gdańsk ul. Kochanowskiego 20A m 3 BOM-8. Branża sanitarna – załącznik nr 8 do SIWZ. 9). Przedmiar - remont lokalu mieszkalnego, Gdańsk ul. Kochanowskiego 20A m 3 BOM-8. Branża elektryczna – załącznik nr 9 do SIWZ. 4. Pozostałe warunki wykonania zamówienia określone są we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ. 5. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ wraz z załącznikami) nazw materiałów, urządzeń lub producentów należy je rozumieć, jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne materiały, których zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania. W przypadku, gdy Zamawiający użył oznaczeń norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp należy je rozumieć, jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w treści SIWZ. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, europejska ocena techniczna, aprobata, specyfikacja techniczna i system referencji technicznej, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 6. Wymagania dotyczące zatrudnienia zgodnie z art. 29 ust 3a. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dotyczy także dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę lub umowy równoważnej (tj. umowy, której treść lub sposób realizacji odpowiada cechom stosunku pracy) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. robót budowlanych, takich jak: tynkarskie, murarskie, posadzkarskie, instalatorskie w zakresie instalacji sanitarnych, gazowych, elektrycznych i wentylacyjnych. Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres realizacji danych robót (czynności) zatrudniać na podstawie umów o pracę lub umów równoważnych pracowników wykonujących dane czynności. Osoby te muszą brać czynny udział w realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 000,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca musi załączyć aktualny na dzień złożenia: wykaz osób, (dotyczy kierownika budowy- zgodnie z drukiem Zdolność zawodowa; wykaz osób) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. „Stosowna sytuacja” wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy: - Wykonawca, który polega na zdolnościach zawodowych udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. - Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–22 i ust. 5 pkt 2-4. 2. Złożyć Druk OFERTA, który należy sporządzić wg wzoru druku załączonego przez Zamawiającego. 3. Podać w złożonej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i nazwy podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu. W przypadku nie wskazania podwykonawców, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę. 4. Podać w ofercie, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 5. Udzielić co najmniej 3 letniej gwarancji na wykonane roboty budowlane. Jeżeli Wykonawca określi okres gwarancji poniżej 3 lat – jego oferta zostanie odrzucona. Zamawiający zrównuje okres rękojmi z okresem gwarancji. 6. Złożyć Kosztorysy ofertowe (uproszczone), wg przedmiarów robót Zamawiającego. 7. Złożyć Zestawienie kosztorysów, które należy sporządzić wg wzoru druku Zamawiającego. 8. Podać w złożonej ofercie termin wykonania zamówienia. Maksymalny termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 50 dni od dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca określi termin wykonania powyżej 50 dni jego oferta zostanie odrzucona. 9. Podać w druku „Zdolność zawodowa – wykaz osób” doświadczenie kierownika budowy (skierowanego do realizacji zamówienia) -ilość zrealizowanych pod jego kierownictwem robót ogólnobudowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 10. Podać w ofercie rozwiązania wskazane w SIWZ bądź równoważne. 11. Zaleca się załączyć do oferty kopię dowodu wpłaty wadium wpłaconego w pieniądzu. 12. Do oferty należy załączyć oryginalne formy wadium wniesione w jednej z form określonych w punkcie 15 ppkt. 2-5 SIWZ. 13. Wykazać, że oferta została podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do występowania w imieniu i na rzecz Wykonawcy. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 12 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach