Przetargi.pl
DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH

Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 83-200 Starogard Gdański, ul. dr J. Balewskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 562 30 31, , fax. 58 562 48 21
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
  ul. dr J. Balewskiego 1
  83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie
  tel. 58 562 30 31, , fax. 58 562 48 21
  REGON: 22092667800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kcz.e-bip.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do przetargu, Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 1) Pakiet 1 – 1.615,95 zł, 2) Pakiet 2 – 1.017,58 zł, 3) Pakiet 3 – 1.369,93 zł, 4) Pakiet 4 – 44,16 zł, 5) Pakiet 5 – 24,48 zł, 6) Pakiet 6 – 33,67 zł, 7) Pakiet 7 – 127,93 zł, 8) Pakiet 8 – 5,90 zł, 9) Pakiet 9 – 6.290,92 zł, 10) Pakiet 10 – 63,84 zł, 11) Pakiet 11 – 18,40 zł, 12) Pakiet 12 – 27,44 zł, 13) Pakiet 13 – 228,64 zł, 14) Pakiet 14 – 226,86 zł, 15) Pakiet 15 – 73,50 zł, 16) Pakiet 16 – 352,45 zł, 17) Pakiet 17 – 435,87 zł, 18) Pakiet 18 – 241,68 zł. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu na konto 74 8340 0001 2002 0004 9458 0003 w BS w Starogardzie Gdańskim, - poręczeniach lub gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych 3. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.46 ust.4a ustawy pzp. 4. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania tj. aktualną koncesję lub zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwolenie GIF na wytwarzanie produktów leczniczych (jeżeli Wykonawca jest wytwórcą) lub zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) z innymi wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o treści odpowiadającej Załącznikowi nr 5 do siwz.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach