Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontu oddziałów 19 C/2, D przystosowując pawilon 19 do przepisów Ministra Zdrowia .

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-282 Gdańsk, ul. Srebrniki
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 52 47 500 , fax. 585 247 520
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku
  ul. Srebrniki 17
  80-282 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 52 47 500, fax. 585 247 520
  REGON: 29346200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsp-bilikiewicz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontu oddziałów 19 C/2, D przystosowując pawilon 19 do przepisów Ministra Zdrowia .
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest; 1) wykonanie pełnozakresowej, pełnobranżowej, kompletnej dokumentacji wykonawczej remontu pomieszczeń pawilonu 19 mieszczących się w oddziałach 19 C/2, D, na którą to dokumentację składa się: a) dokumentacja budowlano – wykonawcza oraz wykonanie aranżacji wnętrz z wyposażeniem technologiczno – meblowym; b) dokumentacja powykonawcza. 2) wykonanie robót budowlanych szczegółowo opisanych w: a) Programie Funkcjonalno – użytkowym ( PFU) robót projektowo budowlanych do budynku nr 19 na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku przy ulicy Srebrniki 11 w zakresie oddziałów 19 C/2, 19 D - Załączniki SP07 poziom C2, poziom D b) wskazaniach i wytycznych Zamawiającego. c) w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę pełnozakresową, pełnobranżową, kompletną dokumentację projektową, określoną w pkt 1). 3) Pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania objętego dokumentacją projektową opracowaną przez Wykonawcę. 4) Z przedstawionego wyżej przedmiotu zamówienia w 2019 r należy wykonać i rozliczyć / część I /: 4)1) pełnozakresową, pełnobranżową, kompletną dokumentację budowlano - wykonawczą remontu pomieszczeń pawilonu 19 mieszczących się w oddziale 19 C/2, na którą to dokumentację składa się: a) dokumentacja budowlano – wykonawcza b) dokumentacja powykonawczą oddziału 19 C/2 4)2) wykonanie robót budowlanych szczegółowo opisanych w: a) Programie Funkcjonalno – użytkowym ( PFU) robót projektowo budowlanych w pawilonie nr 19 na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku przy ul. Srebrniki 11 w zakresie oddziału 19 C/2. – Załącznik SPO7 poziom C2, b) wskazaniach i wytycznych Zamawiającego - Załącznik nr 9 (w wersji elektronicznej opisanej „Ad 1”) c) w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę pełnozakresową, pełnobranżową, kompletną dokumentację projektową, określoną w pkt 1 i 4) 1). 4)3) Pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania objętego dokumentacją projektową opracowaną przez Wykonawcę w zakresie oddziału 19 C/2. 5) Z przedstawionego wyżej przedmiotu zamówienia w 2020 r należy wykonać i rozliczyć / część II / : 5)1) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz wykonanie dokumentacji aranżacji wnętrz oddziału 19D. 5)2) wykonanie dokumentacji powykonawczej oddziału 19D. 5)3) wykonanie robót budowlanych szczegółowo opisanych w a) Programie Funkcjonalno – użytkowym ( PFU) robót projektowo budowlanych do budynku nr 19 na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku przy ul. Srebrniki 11 w zakresie Oddziału 19D – Załącznik SPZO7 poziom D b) wskazaniach i wytycznych Zamawiającego - Załącznik (w wersji elektronicznej opisanej „Ad 1”) c) w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę pełnozakresową, pełnobranżową, kompletną dokumentację projektową, określoną w pkt 1); 5)1) 5)4) Pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania objętego dokumentacją projektową wykonaną przez Wykonawcę. Ponadto szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa Projekt umowy, stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ; Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji na wykonanie robót objętych przedmiotem umowy był zaoferowany przez Wykonawcę, jednakże nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy od daty podpisania Protokołu końcowego bez uwag i usterek.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania z ofertą. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz., 110, 650, 1000, 1669. z późn, zm.). 4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, pkt od 2) do pkt 5) muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Gwarancje określone w ust..3 pkt 3 i 4 muszą być złożone w formie oryginału i powinny zawierać następujące elementy: 1) bezwarunkowe zobowiązanie banku lub firmy ubezpieczającej do zapłaty sumy wadium na wezwanie Zamawiającego, 2) informację dotyczącą postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji, 3) wskazanie sumy gwarancyjnej, 4) wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji, 5) wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji, 6) określenie terminu ważności gwarancji. 5. Poręczenia określone w ust. 3, pkt. 2 i 5, muszą być złożone w formie oryginału i powinny zawierać następujące elementy: 1) wskazanie podmiotu, za który bank lub podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz., 110, 650, 1000, 1669. z późn, zm.) precyzyjne wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia, 2) precyzyjne wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia, 3) kwoty, do wysokości, której bank – poręczyciel lub podmioty, o których mowa art. 6 b, ust. 5, pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz., 110, 650, 1000, 1669. z późn, zm..) będą zobowiązane, 4) wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Alior Bank S.A. 37 2490 0005 0000 4600 4768 1565 7. W tytule przelewu Wykonawca wskazuje: „Wadium w przetargu - znak spr. Adm. 7/2019” , kserokopię wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. 8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 9. Wysokość wadium Zamawiający ustala na kwotę: 32.000,00 zł ( słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych). 10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 8 niniejszego Rozdziału, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży oświadczenie – wg wzoru na Załączniku nr 2 do SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz oferty; oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (Załącznik nr 6 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach