Przetargi.pl
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GMINY SŁAWKÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Gmina Sławków ogłasza przetarg

 • Adres: 41260 Sławków, ul. Rynek
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2931552 w. 41 , fax. 322 931 233
 • Data zamieszczenia: 2017-02-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sławków
  ul. Rynek 1
  41260 Sławków, woj. śląskie
  tel. 32 2931552 w. 41, fax. 322 931 233
  REGON: 27625755800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GMINY SŁAWKÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Gminy Sławków oraz następujących jednostek organizacyjnych. 1) Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie, ul. Okradzionowska 29b, 41-260 Sławków, 2) Miejski Zarząd Budynków Komunalnych, ul. Łosińska 1, 41-260 Sławków 2. Szczegółowe warunki zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 6 do SIWZ. 3. W związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego zużycia energii elektrycznej objętej przedmiotem zamówienia. Z tego powodu Zamawiający przedstawił przewidywalną ilość zużycia energii elektrycznej. Zamawiający przewiduje, iż rzeczywista ilość zużycia energii elektrycznej może ulec zmianie, tj. zwiększeniu bądź zmniejszeniu przy zachowaniu zaoferowanych cen jednostkowych. Tym samym opisane prognozowane zużycie energii nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej wysokości.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach