Przetargi.pl
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Nowe połączenie drogowe ulicy Zwycięstwa z ulicą Michałkowicką” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przez Wykonawcę

Gmina Siemianowice Śląskie-Urząd Miasta Siemianowice Śląskie ogłasza przetarg

 • Adres: 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 327 605 200 , fax. 327 605 280
 • Data zamieszczenia: 2017-02-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Siemianowice Śląskie-Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
  ul. Jana Pawła II 10
  41-100 Siemianowice Śląskie, woj. śląskie
  tel. 327 605 200, fax. 327 605 280
  REGON: 000515879
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Nowe połączenie drogowe ulicy Zwycięstwa z ulicą Michałkowicką” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przez Wykonawcę
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Nowe połączenie drogowe ulicy Zwycięstwa z ulicą Michałkowicką” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przez Wykonawcę 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Dodatku nr 4 do SIWZ. 3.Dokumentacja projektowa opracowana w ramach niniejszego zamówienia powinna posiadać uzgodnienia oraz pozwolenia wymagane przepisami prawa na dzień przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy, w zakresie niezbędnym do realizacji tego zadania inwestycyjnego. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające na zmniejszeniu lub wyłączeniu usług związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, w zależności od potrzeb Zamawiającego. W sytuacji gdy Zamawiający odstąpi od realizacji robót budowlanych lub gdy nie wezwie Wykonawcy do sprawowania nadzoru autorskiego, wówczas Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego w wysokości podanej w ofercie. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, iż kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu umowy, to wartość podana w ofercie Wykonawcy za opracowanie dokumentacji projektowej (poz. 1 Formularza cenowego – Załącznik nr 3 do Oferty, Dodatek nr 5 do SIWZ). 5. Na dokumentację projektową, będącą przedmiotem niniejszego zamówienia wybrany Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 46 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń całości przedmiotu zamówienia. 7. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we Wzorze Umowy (Dodatek nr 6 do SIWZ). 8.Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art.29 ust.3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Dodatek nr 4 do SIWZ) oraz we Wzorze Umowy (Dodatek nr 6 do SIWZ) Powyższe wymagania określają w szczególności: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust.3a ustawy Pzp, b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust.3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań. 9. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Ustala się obowiązek wniesienia przez wykonawcę wadium w wysokości 5.000,00 PLN słownie: pięć tysięcy złotych. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: • pieniądzu, • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, • gwarancjach bankowych, • gwarancjach ubezpieczeniowych, • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa a art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz.U. 2014r. Poz. 1804 z późn. zm.). 4. Ustala się następujące sposoby wniesienia wadium: a) wadium w formie pieniężnej – należy wnieść przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta nr 59 1050 1214 1000 0023 6886 0587, dokonany skutecznie przed upływem terminu składania ofert (skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako termin składania ofert), b) wadium w formie niepieniężnej - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do kasy Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach: w poniedziałek w godz. 7:00-17:00, w dniach wtorek- czwartek czynnej w godz.8:00 16:00, w piątek czynnej w godz. 8:00-14:00 lub do kasy Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul.Michałkowickiej 105 czynnej w poniedziałek w godz. 7:00-14:30 oraz godz. 15:00-17:00, w dniach wtorek-czwartek czynnej w godz. 8:00-14:30 oraz godz.15:00-16:00, w piątek czynnej w godz. 8:00-12:30 oraz godz. 13:-14:00 lub złożyć wraz z ofertą, jako oddzielny dokument (dokumentu wadium nie należy spinać trwale z ofertą). 5.Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądania zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.46 ust.4a i 5 ustawy Pzp. 6. Dokument stanowiący dowód poświadczenia o wniesieniu wadium powinien zawierać zapis: „Wadium w postępowaniu nr ZP.rp.13.2017” 7.Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8.Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Prawo zamówień publicznych. 9.Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach