Przetargi.pl
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2020 – 2021

Gmina Krośnice ogłasza przetarg

 • Adres: 56-320 Krośnice, ul. Sportowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 846 019 , fax. 713 846 015
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krośnice
  ul. Sportowa 4
  56-320 Krośnice, woj. dolnośląskie
  tel. 713 846 019, fax. 713 846 015
  REGON: 93193470400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.krosnice.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2020 – 2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1, 2, 3 do SIWZ. 2) Gmina Krośnice – Zamawiający, działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego Porozumienia (porozumienie do wglądu w siedzibie Zamawiającego), w imieniu niżej wymienionych jednostek: • Zespół Szkół w Krośnicach Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza i Przedszkole • Szkoła Podstawowa im. E. Bojanowskiego w Kuźnicy Czeszyckiej • Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Bukowicach • Centrum Edukacyjno – Turystyczno – Sportowe w Krośnicach • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnicach Gmina Krośnice oraz wyżej wymienione jednostki organizacyjne, będą zawierać jedną umowę wynikającą z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Obowiązujące umowy kompleksowe (dla obiektów których to dotyczy) zostaną wypowiedziane i zawarta zostanie nowa umowa sprzedaży i umowy dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych. 3) Część 1 zamówienia – zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ – oświetlenie uliczne: • Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej wynosi 1 028 386 kWh. • Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego zał. nr 2 do projektu umowy (załącznik nr 7.1.2), w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa dla obiektów których to dotyczy), reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji. Część 2 zamówienia – zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ – pozostałe obiekty: • Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej wynosi: 848 006 kWh. • Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego zał. nr 2 do projektu umowy (załącznik nr 7.2.2), w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa dla obiektów których to dotyczy), reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji. Część 3 zamówienia – zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 3 do SIWZ – Basen w Krośnicach: • Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej wynosi 1 660 872 kWh. • Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego zał. nr 3 do projektu umowy (załącznik nr 7.3.2), w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa), reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji. 4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1, 2, 3 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszego SIWZ. 5) Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie wypowiedzenie dotychczas obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowy kompleksowe dla obiektów których to dotyczy) oraz reprezentowanie Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem nowych umów dystrybucyjnych. Do wykonania ww. wymienionych czynności Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo (załącznik nr 7.1.2, 7.2.2, 7.3.2).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09000000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 1) 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) – dla I części zamówienia, 2) 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) – dla II części zamówienia, 3) 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) – dla III części zamówienia, 2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 10.10.2019 r. do godz. 10:00. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11. 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). 4. Wykonawca sam wybiera sobie formę wniesienia wadium. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Gmina w Krośnicach w Banku Spółdzielczym w Miliczu o /Krośnice nr 77 9582 1023 2002 0200 0101 0004 z adnotacją: „Zakup energii elektrycznej 2020 – 2021" 6. Wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego do dnia 10.10.2019 r. do godz. 10:00. Wadium wniesione w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Kserokopię polecenia przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 7. Wadium w innej formie niż pieniądz należy załączyć do oferty w formie oryginału. 8. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium powinno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami SIWZ, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela oraz wskazywać termin obowiązywania, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 9. Wadium wniesione przez jednego ze Wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólną uważa się za wniesione prawidłowo. 10. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 11. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, dokumenty wadialne (gwarancja) wystawione w walutach obcych innych niż złoty polski zostaną przeliczone przez Zamawiającego dla potrzeb oceny wniesienia wadium w wymaganej wysokości, według średniego kursu złotego dla danej waluty podanej przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń według średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym Narodowy Bank Polski opublikuje informacje. 12. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w przedmiotowym postępowaniu niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, za wyjątkiem tego Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 13. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 14. Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy zwróci wadium w przypadku wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert. 15. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 16. Zgodnie z treścią przepisu art. 46 ust. 5 ustawy Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego wyłącznie wtedy gdy: 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 3) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 17. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3) Oświadczenie o niepowierzaniu zamówienia podwykonawcom – wg załącznika nr 6 do SIWZ; 4) Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – wg załącznik nr 10 do SIWZ;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach