Przetargi.pl
Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie gadżetów promujących Wrocław oraz Wspólnotę TAIZÉ w związku z organizacją we Wrocławiu Europejskiego Spotkania Młodych 2019

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia ogłasza przetarg

 • Adres: 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 7779230, 7779231 , fax. 717 779 229
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia
  pl. Nowy Targ 42377
  50-141 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 7779230, 7779231, fax. 717 779 229
  REGON: 10946700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie gadżetów promujących Wrocław oraz Wspólnotę TAIZÉ w związku z organizacją we Wrocławiu Europejskiego Spotkania Młodych 2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiot zamówienia opisują następujące kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):39294100-0 – artykuły informacyjne i promocyjne 79340000-9 – usługi reklamowe i marketingowe 2.Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie gadżetów promujących Wrocław oraz Wspólnotę TAIZÉ w związku z organizacją we Wrocławiu Europejskiego Spotkania Młodych 2019.zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawierającym wykaz, rodzaj, ilość, parametry oraz terminy dostaw danej partii materiałów promocyjnych, stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy oraz ich dostawa zgodnie z § 4. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowe warunki realizacji zamówienia przedstawione zostały w Projekcie umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ). 4.Zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający określa następujące warunki realizacji zamówienia, w zakresie zatrudniania osób „Wykluczonych”: 1.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, oraz której przyznano punkty w „Kryterium Społeczne – zatrudnienie osób wykluczonych”, zatrudnił przy realizacji przedmiotu umowy co najmniej wskazaną przez siebie liczbę osób wykluczonych w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy Pzp oraz utrzymywał taki stan zatrudnienia przez cały okres obowiązywania umowy, to jest od dnia zawarcia umowy do dnia 13 grudnia 2019 roku. 2.Na etapie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający będzie uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy poprzez żądanie oświadczeń i dokumentów potwierdzających fakt wywiązania się przez Wykonawcę ze złożonego w treści oferty zobowiązania zatrudnienia osób wykluczonych w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy Pzp oraz utrzymywania tego stanu zatrudnienia przez cały okres obowiązywania umowy, to jest od dnia zawarcia umowy do dnia 13 grudnia 2019 roku. W szczególności Zamawiający uprawniony będzie do żądania: 1) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu osób wykluczonych; oświadczenie to powinno w szczególności zawierać: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, jakie czynności wykonują osoby wykluczone wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy i wymiaru zatrudnienia oraz podpis osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 2) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umowy/umów osób wykluczonych wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeśli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, nr konta bankowego; imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy i wymiar zatrudnienia powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy – o ile osoby wykluczone zostały zatrudnione w oparciu o umowę o pracę 4) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 10 oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – o ile osoby wykluczone zostały zatrudnione w oparciu o umowę o pracę; 5. Ponadto Zamawiający będzie uprawniony do żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogu. 6. Brak przedłożenia Zamawiającemu wymaganych dowodów, i/lub odpowiednio brak wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający uzna za brak zatrudnienia osób wykluczonych. W takim przypadku Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 200 zł, za każde nie udokumentowanie zatrudnienia osób wykluczonych zgodnie ze zobowiązaniem złożonym w treści oferty wykonawcy. INFORMACJA DOTYCZĄCA POWIERZANIA ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 1.Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 2.Zlecenie części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a. Ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39294100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w następującej wysokości: 2.203,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście trzy złote i 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania: przekazanie w terminie trzech dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego (http://bip.um.wroc.pl//przetargi) informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, bez dodatkowego wezwania - oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp) – wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może przedstawić wraz z ww. oświadczeniem dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. W przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty w ramach niniejszego postępowania złożenie ww. oświadczenia nie jest wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach