Przetargi.pl
Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A

Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 58-310 Szczawno Zdrój, ul. Kościuszki
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 493 916 , fax. 748 435 613
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno Zdrój
  ul. Kościuszki 17
  58-310 Szczawno Zdrój, woj. dolnośląskie
  tel. 748 493 916, fax. 748 435 613
  REGON: 89071821900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://um.szczawnozdroj.ibip.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku szkolno-przedszkolnego przy ul. Słonecznej 1A w Szczawnie-Zdroju w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego z budową zatoki autobusowej wraz z wykonaniem przyłącza telekomunikacyjnego, wpięcia instalacji elektrycznej, c.o., c.w.u. budynku szkolno-przedszkolnego do kotłowni gazowej i rozdzielni elektrycznej kompleksu, które zostały wykonane we wcześniejszych etapach budowy kompleksu oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla przedmiotowego budynku. Dane obiektu: Powierzchnia użytkowa budynku szkoły i przedszkola: - 4 791,9 m2 w tym: - szkoła z łącznikiem - 3793,51 m2 - przedszkole - 998,39 m2 Kubatura budynku szkoły i przedszkola: - 19 503 m3, w tym: - budynek szkoły i przedszkola - 18 647 m2 - łącznik włączony do etapu – 856 m2 Jest to budynek jednobryłowy w części środkowej 4-kondygnacyjny oraz 3-kondygnacyjny w bocznych częściach, połączony łącznikiem z halą sportową i basenem. Przedszkole umiejscowiono od strony wschodniej na kondygnacji przyziemia, parteru i pierwszego piętra. Szkoła podstawowa rozmieszczona jest na 4 kondygnacjach – w przyziemiu, parterze, pierwszym i drugim piętrze oraz na pierwszym piętrze łącznika. Cały układ funkcjonalny w poziomie każdej kondygnacji budynku stanowi główny korytarz otwarty łączący wszystkie zespoły. Zespoły przedzielone są szklanymi drzwiami. Poszczególne kondygnacje w budynku połączone są trzema klatkami schodowymi, pierwsza klatka dla szkoły klas IV-VIII, druga klatka do obsługi nauczania początkowego, trzecia klatka z windą pomiędzy szkołą a przedszkolem. Budynek w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych. Bilans terenu Rodzaj powierzchni PB ZMIAN IV wielkość [m2] Pow. terenu objętego opracowaniem RAZEM 3 552,0 Powierzchnia zabudowy 1 546,7 Pow. schodów zewnętrznych, ramp, studzienek doświetlających 160,3 Pow. schodów terenowych, murów oporowych 47,2 Plac zabaw - nawierzchnia piaskowa przepuszczalna 301,7 Ciąg pieszo jezdny z płyt bet. ażurowych 378,0 Chodniki utwardzone z kostki betonowej (pow. nieprzepuszczalna) 84,4 Chodnik z mieszanki mineralnej (pow. przepuszczalna) 340,9 Opaska żwirowa 78,7 Zieleń niska 614,1 Zagospodarowanie terenu Od frontu budynku są 3 wejścia do szkoły oraz 1 wejście do przedszkola. Od północy znajdują się wyjścia z każdej klatki schodowej oraz zaplecza kuchennego. Ciąg pieszy prowadzony jest wzdłuż ul. Słonecznej i głównej elewacji frontowej. Na końcu ciągu jest plac zabaw dla dzieci przedszkolnych. Różnica wysokości pokonywana będzie dzięki terenowym schodom. Wejście na teren w rejonie szkoły 2 furtkami, jedną do szkoły naprzeciwko głównego wejścia oraz drugą naprzeciwko wejścia do przedszkola. Teren objęty opracowaniem wydzielono ogrodzeniem systemowym panelowym, z wydzielonym placem zabaw. W ogrodzeniu są bramy dwuskrzydłowe otwierane ręcznie na ciągach pieszo-jezdnych i furtki na ciągach pieszych. Zieleń Na całym terenie objętym zagospodarowaniem zaplanowano obsadzenie trawników mieszankami traw przeznaczonych do obsiewu terenów wysoce rekreacyjnych. Skarpy od strony drogi obsadzone zostaną nasadzeniami umacniającymi - jałowce płożące. Skarpy pomiędzy placami zabaw – obsadzone zostaną runianką japońską, trzmieliną i barwinkiem. Wzdłuż ul. Słonecznej będą nasadzenia drzew niskich w formie kulistej do 3 m z Klonu zwyczajnego „Globosum” – 13 sztuk. Przy płocie od strony północnej będzie Winobluszcz trójklapowy. Plac zabaw Z urządzeniami zabawowymi z nawierzchnią piaskową, przez skarpę podzielony jest na dwie części - mniejszą dla mniejszych dzieci, większą z urządzeniami dla dzieci starszych. Wokół placu zabaw są ławki i kosze na śmieci. Plac zabaw otoczony skarpami obsadzonymi niską zielenią oraz wydzielony ogrodzeniem z kontrolą dostępu - zamykane furtki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214210-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 150.000,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach