Przetargi.pl
Zakup, dostawa i wdrożenie zestawów komputerowych, zestawów interaktywnych, pracowni językowej, urządzeń wielofunkcyjnych oraz dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół biorących udział w projekcie pn.: "Wykształcenie jest w cenie" realizowanego przez Gminę Gardeja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Gmina Gardeja ogłasza przetarg

 • Adres: 82520 Gardeja, ul. Kwidzyńska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 552 624 050 , fax. 552 624 055
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gardeja
  ul. Kwidzyńska 27
  82520 Gardeja, woj. pomorskie
  tel. 552 624 050, fax. 552 624 055
  REGON: 17074775000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup, dostawa i wdrożenie zestawów komputerowych, zestawów interaktywnych, pracowni językowej, urządzeń wielofunkcyjnych oraz dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół biorących udział w projekcie pn.: "Wykształcenie jest w cenie" realizowanego przez Gminę Gardeja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Projekt pn. „Wykształcenie jest w cenie” realizowany przez Gminę Gardeja, obejmuje dostawy technologii TIK, komputerów przenośnych, cyfrowej pracowni językowej oraz zakup pomocy dydaktycznych dla następujących jednostek edukacyjnych: SP Czarne Dolne, SP Cygany, SP Otłowiec, Gimnazjum w Wandowie, SP Gardeja, Gimnazjum Gardeja, SP Morawy, SP Trumieje. Na potrzeby realizacji projektu zaplanowano zakup środków trwałych w postaci technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zakupiony sprzęt przyczyni się do unowocześnienia sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych. Dzięki tablicom interaktywnym, projektorom czy laptopom nauczyciele będą mogli korzystać z wielu interaktywnych programów edukacyjnych i w ciekawy sposób urozmaicać sposób prowadzenia zajęć. Wpłynie to na jakość oferowanych w szkołach zajęć. Dodatkowo w ramach zadania zaplanowano zakup pomocy dydaktycznych do 2 pracowni przyrodniczych w szkołach podstawowych, międzyszkolnej pracowni biologiczno-przyrodniczej oraz międzyszkolnej pracowni matematycznej, według ukompletowania przedstawionego w dokumencie. Przedmiot zamówienia podzielono na 2 części. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162000-5

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: - Część I zamówienia - 4 000,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych) - Część II zamówienia - 1 000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych) 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, wskazanego w SIWZ. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 ze zm.). 4.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego tj. w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Oddział w Gardei Nr 32830000090035596620000110, 5.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6.Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium za część … zamówienia publicznego pn. Zakup, dostawa i wdrożenie zestawów komputerowych, zestawów interaktywnych, pracowni językowej, urządzeń wielofunkcyjnych oraz dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół biorących udział w projekcie pn.: "Wykształcenie jest w cenie" W pozostałych przypadkach (p.3.2.-3.5 niniejszego rozdziału) wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. 7.W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu (data i godzina) środków na rachunek bankowy Zamawiającego. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa art. 46 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach