Przetargi.pl
Utwardzenie terenu w postaci budowy drogi wewnętrznej transportu ciężkiego

Tereny Rekreacyjno-Wypoczynkowe "Miłosna" sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 82500 Kwidzyn, ul. Miłosna
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-55 279-39-58 , fax. 0-55 279 33 54
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Tereny Rekreacyjno-Wypoczynkowe "Miłosna" sp. z o.o.
  ul. Miłosna 18
  82500 Kwidzyn, woj. pomorskie
  tel. 0-55 279-39-58, fax. 0-55 279 33 54
  REGON: 19264416800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utwardzenie terenu w postaci budowy drogi wewnętrznej transportu ciężkiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: utwardzenie terenu w postaci budowy drogi wewnętrznej transportu ciężkiego Droga wewnętrzna z nawierzchnię utwardzoną z kostki betonowej gr. 8 cm typ Starobruk - kolor zielony (wstawki kwadraty czerwone oraz pasy o szerokości 20 cm po obu stronach drogi) na podsypce cementowo-piaskowej. Podbudowa z kamienia łamanego warstwa górna 0-31,5 mm gr. 5 cm zagęszczona mechanicznie, warstwa dolna z kamienia łamanego 31,5-63 mm gr. 25 cm. Warstwa odsączająca - podsypka filtracyjna piaskowa gr. 10 cm zagęszczona mechanicznie do Is=1.0. Stopień zagęszczenia należy potwierdzić protokołem z pomiarów. Projektuję się wykonanie krawężnika betonowego na ławie betonowej z oporem. Krawężnik posadowić 2cm nad poziom kostki od strony wyższej – w kierunku spadku terenu należy posadowić w licu kostki. Utwardzenie terenu. · warstwa ścieralna – kostka betonowa typ Starobruk – gr 8 cm, · podsypka cementowo – piaskowa gr. 4 cm, · podbudowa – kruszywo łamane o frakcji 0-31,5 mm – gr 5 cm, · podbudowa - kruszywo łamane o frakcji 31,5-63 mm – gr 25 cm, · podsypka filtracyjna o współczynniku wodoprzepuszczalności K≥8 m/dobę i wskaźniku nośności CBR=25% oraz D15/d85≤5 – piaskowa – gr 10 cm. Razem 52 cm. Odwodnienie. Odwodnienie poprzez spadki poprzeczne wykorzystując naturalne przechylenie terenu. Kolizje. Na terenie objętym odziaływaniem inwestycji nie występują kolizje z podziemnymi sieciami uzbrojenia terenu. Uwagi i zalecenia. Roboty powinny być wykonane przez firmę wyspecjalizowaną i prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej wymagane przepisami uprawnienia budowlane. Prace należy wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami b.h.p. Materiały użyte podczas budowy muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadać aprobaty lub deklaracje zgodności wymagane przepisami prawa budowlanego. Rozpoczęcie robot należy zgłosić wszystkim użytkownikom istniejącego uzbrojenia. Szczegółowy zakres prac wraz z obmiarami znajduje się w części kosztorysowej niniejszego opracowania. Integralną część niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia stanowi: a) Dokumentacja projektowa b) STWiORB
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach