Przetargi.pl
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej pn. Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych Sopotu poprzez zabezpieczenie obszarów cennych z jednoczesnym umożliwieniem mieszkańcom i turystom obcowania i kontaktu z przyrodą, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu pn: „Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczenie obszarów cennych przyrodniczo w Uzdrowiskach Woj. Pomorskiego poprzez budowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny oraz zagospodarowanie i zwiększenie bioróżnorodności na terenach cennych przyrodniczo w Ustce i Sopocie”.

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie ogłasza przetarg

 • Adres: 81861 Sopot, al. Niepodległości
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 551 21 15; 551 72 61 , fax. 58 551 55 34
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
  al. Niepodległości 930
  81861 Sopot, woj. pomorskie
  tel. 58 551 21 15; 551 72 61, fax. 58 551 55 34
  REGON: 22120997300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej pn. Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych Sopotu poprzez zabezpieczenie obszarów cennych z jednoczesnym umożliwieniem mieszkańcom i turystom obcowania i kontaktu z przyrodą, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu pn: „Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczenie obszarów cennych przyrodniczo w Uzdrowiskach Woj. Pomorskiego poprzez budowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny oraz zagospodarowanie i zwiększenie bioróżnorodności na terenach cennych przyrodniczo w Ustce i Sopocie”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń(m.in. pozwolenia wodno-prawne, decyzje środowiskowe i pozwolenia na budowę dla każdej części zamówienia) oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych realizowanych w oparciu o powstałą w wyniku niniejszego postępowania dokumentację projektową. 1) Przedmiot zamówienia podzielony jest na części (opracowanie pięciu dokumentacji): • Zadanie 1 – Zagospodarowanie Lasku Karlikowskiego pomiędzy ulicami Bitwy pod Płowcami i Emilii Plater w Sopocie. • Zadanie 2 – Zagospodarowanie Skarpy Sopockiej wzdłuż ul. Sobieskiego wraz z remontem schodów terenowych do Urzędu Miasta w Sopocie. • Zadanie 3 – Zagospodarowanie Skarpy Sopockiej wzdłuż ul. Winieckiego na odcinku od ul. Kubacza do ul. Goyki w Sopocie. • Zadanie 4 – Zagospodarowanie Skarpy Sopockiej wzdłuż ul. Winieckiego na odcinku od ul. Goyki do Grodziska. • Zadanie 5 – Dojście do użytku ekologicznego Wąwozy Grodowe w Sopocie. 2) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Każdy z Wykonawców może wykonać dowolną ilość części zamówienia, tj. dokumentacji projektowych na dowolną ilość zadań. 3) Elementem przedmiotu zamówienia każdej z części jest nadzór autorski oraz uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnień i pozwoleń na budowę. 4) Dokumentacja projektowa powstała w ramach niniejszego zamówienia (każdej części) winna obejmować projektowanie z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników (w tym pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71221000-3

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach