Przetargi.pl
usługi kurierskie w obrocie krajowym i zagranicznym

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 80309 Gdańsk, Al. Grunwaldzka
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 32 33 100 , fax. 58 32 33 200
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
  Al. Grunwaldzka 472D
  80309 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 32 33 100, fax. 58 32 33 200
  REGON: 19004453000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługi kurierskie w obrocie krajowym i zagranicznym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Agencji Rozwoju Pomorza S.A. Usługi kurierskie będą obejmować odbieranie od Zamawiającego, transport i doręczanie przesyłek kurierskich adresatom (tzw. system „od drzwi do drzwi”). Usługi kurierskie będą realizowane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawianie usług kurierskich każdorazowo następować będzie telefonicznie pod numerem wskazanym przez Wykonawcę lub drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji internetowej - w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godziny 10.00 do godziny 12.00, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamówienie będzie składane nie częściej niż raz na dzień. W przypadku zamawiania usługi telefonicznie Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do potwierdzenia przyjęcia zamówienia w sposób elektroniczny na wskazany adres mailowy. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru przesyłek kurierskich z siedziby Zamawiającego (Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk, sekretariat, XIII piętro) w godzinach od 14.00 do godziny 16.00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Odbioru przesyłek od Zamawiającego dokonywać będzie upoważniony przedstawiciel Wykonawcy po okazaniu stosownego upoważnienia. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy wydania przesyłki pracownikowi Wykonawcy, który nie spełni tego wymogu. Przesyłki kurierskie obejmować będą koperty i paczki zawierające m.in. dokumenty, nośniki multimedialne, książki oraz inne materiały związane z działalnością Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w OPZ (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz we wzorze umowy (załącznik nr 9 do SIWZ). Szczegółowy wykaz przesyłek kurierskich oraz ich szacowane ilości w okresie wykonywania zamówienia zostały określone w załączniku nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64120000-3

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach