Przetargi.pl
CRZP/12/2017/AEZ Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót budowlanych w obiektach Akademii Morskiej w 2017 roku

Akademia Morska w Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-225 Gdynia, Morska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48585586421 , fax. +48587412250
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Morska w Gdyni
  Morska 81-87
  81-225 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. +48585586421, fax. +48587412250
  REGON: 000145112
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  CRZP/12/2017/AEZ Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót budowlanych w obiektach Akademii Morskiej w 2017 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót budowlanych w obiektach Akademii Morskiej w 2017 roku
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach