Przetargi.pl
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych i przedszkoli na terenie Gminy Niechanowo oraz szkół specjalnych w Gnieźnie w roku szkolnym 2014-2015

Gmina Niechanowo ogłasza przetarg

 • Adres: 62-220 Niechanowo, ul. Różana 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 429 49 26 , fax. 61 4272127
 • Data zamieszczenia: 2014-07-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Niechanowo
  ul. Różana 1 1
  62-220 Niechanowo, woj. wielkopolskie
  tel. 61 429 49 26, fax. 61 4272127
  REGON: 63125941300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.niechanowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych i przedszkoli na terenie Gminy Niechanowo oraz szkół specjalnych w Gnieźnie w roku szkolnym 2014-2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest wybór Wykonawcy zadania pod nazwą Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych i przedszkoli na terenie Gminy Niechanowo oraz szkół specjalnych w Gnieźnie w roku szkolnym 2014/2015 w formie zakupu biletów miesięcznych z miejscowości wyznaczonych w załączniku Nr 3 do SIWZ Przewidywana liczba dzieci i młodzieży do przewozu wynosi ok 381. Liczba ta może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy. Przejazdy dzieci i młodzieży szkolnej i przedszkolnej należy zapewnić w dni nauki szkolnej przewidziane organizacja roku szkolnego 2014/2015 począwszy od dnia 01 września 2014r do dnia 30 czerwca 2015r Dowóz dzieci do placówek szkolnych i przedszkoli musi być zapewniony najpóźniej do godziny 07:55. Dowóz dzieci należy rozpocząć nie wcześniej niż o godzinie 06:50 Odwóz dzieci po zakończeniu zajęć szkolnych i przedszkolnych od godziny 11:45 do 15:55 Godziny wymienione mogą ulec zmianie za zgoda zamawiającego Wykonawca będzie informowany o planowanych zmianach co najmniej 7 dni przed ich wprowadzeniem.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby uczniów przewożonych na poszczególnych trasach w trakcie realizacji zamówienia. Liczba ta będzie ustalana miesięcznie poprzez zamówienie biletów na dany miesiąc.Wymaga się aby wszystkim przewożonym uczniom zapewniono w autobusie miejsce siedzące i opiekę. Wykonawca usługi zapewnia opiekę nad dziećmi i młodzieżą odwożona po zajęciach szkolnych od momentu opuszczenia przez dziecko drzwi szkoły do momentu wyjścia dziecka z autobusu na przystanku dla niego docelowym oraz w momencie dowozu na zajęcia od momentu wejścia dziecka do autobusu na przystanku do momentu wejścia dziecka do budynku szkoły dla niego właściwego. Koszty opieki musza zawierać się w cenie biletu miesięcznego.Przewozy dzieci i młodzieży odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym ( tj. Dz. U. z 2005 r.,Nr 108, poz. 908 z późn. zm. ) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2003r Nr 32 poz 262)- posiadać m.in. aktualne badania techniczne, aktualna polisę ubezpieczeniową i być utrzymane w czystości.Zamawiający nie zapłaci za inne koszty związane z realizacją zamówienia, kiedy zostaną takie poniesione, ponieważ będzie uważał iż są one pokryte przez podaną cenę jednostkową w ofercie. Zaleca się, aby oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 349800000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający odstepuje od pobierania wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.niechanowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach