Przetargi.pl
Przewóz uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy Kazimierz Biskupi, realizowany na podstawie biletów miesięcznych w 2015 roku

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 62-530 Kazimierz Biskupi, Plac Wolności 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 2411210 , fax. 063 2411215
 • Data zamieszczenia: 2015-02-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  Plac Wolności 1 1
  62-530 Kazimierz Biskupi, woj. wielkopolskie
  tel. 063 2411210, fax. 063 2411215
  REGON: 00000000541196
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kazimierz-biskupi.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przewóz uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy Kazimierz Biskupi, realizowany na podstawie biletów miesięcznych w 2015 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług przewozowych w 2015 roku na podstawie biletów miesięcznych zakupionych u Wykonawcy do następujących placówek oświatowych Gminy Kazimierz Biskupi a) Publiczne Gimnazjum w Kazimierzu Biskupim b) Szkoła Podstawowa w Kazimierzu Biskupim c) Szkoła Podstawowa w Sokółkach d) Szkoła Podstawowa w Dobrosołowie Usługa objęta przedmiotem zamówienia publicznego odbywać się będzie w ramach regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.). 2. Przewóz ma być realizowany w oparciu o utworzone przez Wykonawcę linie komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych. Wykonawca opracuje optymalne trasy dowozu i rozkłady jazdy autobusów w oparciu o informacje zawarte w załączniku nr 10 do SIWZ. 3. Linie komunikacji regularnej muszą być ułożone i oznaczone w taki sposób, aby umożliwiały uczniom dojazd autobusami z miejsca zamieszkania do danej szkoły a) Publiczne Gimnazjum w Kazimierzu Biskupim i Szkoła Podstawowa w Kazimierzu Biskupim najpóźniej do godz. 7:30 b) Szkoły Podstawowej w Sokółkach 7:45 c) Szkoły Podstawowej w Dobrosołowie 7:45 oraz ze szkoły do miejsca zamieszkania, przy zachowaniu norm bezpieczeństwa obowiązujących w zakresie transportu drogowego osób, a także dostosowaniu liczby kursów oraz pojemności (liczby miejsc) autobusów na poszczególnych trasach do ilości przewożonych uczniów. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest umożliwić przejazdy dzieci i młodzieży do szkół i z powrotem (na podstawie biletów miesięcznych), w celu realizacji zajęć pozalekcyjnych bądź wcześniejszego powrotu dzieci do domu. 4. Przystanek musi być zlokalizowany zgodnie z przepisami w tym zakresie w sposób zapewniający bezpieczeństwo podróżnych i innych użytkowników drogi publicznej. 5. Ustalenie ostatecznego rozkładu jazdy Wykonawca dokona w porozumieniu z Zamawiającym. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby przewożonych uczniów na poszczególnych liniach. 7. Przewóz uczniów do placówek szkolnych odbywać się będzie w dni nauki szkolnej, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.). 8. W przypadku odpracowania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz uczniów zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym z Zamawiającym. 9. Liczba przewożonych osób nie może być większa od dopuszczalnej liczby określonej w dowodzie rejestracyjnym danego pojazdu. 10. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował odpowiednią ilością pojazdów, zapewniających dowóz wszystkich uczniów każdego dnia zajęć szkolnych, (z wyjątkiem okresów wolnych od zajęć szkolnych), o stanie technicznym zgodnym z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1414 z późn. zm.). 11. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zastępczego środka transportu, w taki sposób, aby nie powodował opóźnień czasowych kursu. Wobec powyższego zobowiązany jest posiadać autobus rezerwowy. 12. Przewóz uczniów odbywać się będzie według rozkładów jazdy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian. 13. Wykonawca w ramach usługi zapewnia uczniom bezpieczeństwo podróży podczas dowozów. 14. Wykonawca ubezpiecza autobusy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozów i pozostających w związku z przewozem. 15. Dla obliczenia ceny zamówienia publicznego Zamawiający przyjął następujące założenia: a) ilość uczniów dziennie: - Gimnazjum 143, - Szkoła Podstawowa w Kazimierzu Biskupim - 91 - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sokółkach - 43 - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dobrosołowie -61 b) dni dowozów w okresie: 1 kwietnia - 26 czerwca 2015 roku - 55 dni c) szacunkowa ilość kilometrów dowozów w dniach nauki szkolnej - 146 km, Podane ilości nie obejmują dojazdu do miejsca rozpoczęcia kursów oraz zjazdów do miejsca garażowania. 16. Przewidywane w pkt. 15 dane zostały ustalone na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zastrzega, że mogą one ulec zmianie w trakcie roku szkolnego. 17. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia przez Wykonawcę innych rozwiązań przebiegu tras dowozu i odwozu uczniów niż zaproponowane przez Zamawiającego jedynie w przypadku rozwiązań bardziej praktycznych, efektywnych i korzystnych dla Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający musi wyrazić pisemną zgodę na dokonanie zmiany harmonogramu dowozu i odwozu uczniów. 18. Rozliczenia będą dokonywane w cyklu miesięcznym na podstawie wydanych biletów miesięcznych, tj. cena 1 biletu miesięcznego oraz rzeczywista ilość uczniów, dla których zostały zakupione bilety w oparciu o listę uczniów przedłożoną przez Dyrektorów poszczególnych szkół. 19. Wykonawca wystawiać będzie dla przewożonych osób bilety miesięczne szkolne zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego ( Dz.U. z 2012 r., poz. 1138 z późn. zm). 20. Wykonawca wyda bilety najpóźniej w ostatnim dniu roboczym w miesiącu poprzedzającym świadczenie usługi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 349800000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kazimierz-biskupi.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach